Posledný článok na blogu

Nestíhate vybavovať objednávky v e-shope? Riešením je automatizácia!

Odoberať novinky e-mailom

Nevypĺňajte toto pole:
Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov
 

Obchodné podmienky

Shoptet s.r.o.

IČO: 289 35 675
so sídlom Dvořeckého 628/8, Praha 6 - Břevnov, PSČ 169 00
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri MS v Prahe, v odd. C vložka 154209
Konajúca p. Miroslavom Uďanom, konateľom
(ďalej len „poskytovateľ“)

I. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len,, VOP ") upravujú vzťahy pri poskytovaní služieb prenájmu riešení elektronických obchodov (e-shopov) a súvisiacich služieb poskytovateľa užívateľom a ich použitia a sú záväzné pre celý obchodný styk s poskytovateľom.

1.2 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb, potvrdzuje osoba, ktorá tak urobila, že je s týmito VOP uzrozumená, vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

1.3 Aktuálne platné znenie všeobecných obchodných podmienok je zverejnené vždy na oficiálnej internetovej stránke poskytovateľa http://www.shoptet.sk/obchodni-podminky/, ďalej len produktová stránka.

1.4 Pre uzavretie zmluvy podľa týchto VOP môžu byť použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

1.5 Založenie dojednávaného záväzkového vzťahu je vždy podmienené prijatím objednávky užívateľa poskytovateľom.

1.6 Definícia základných pojmov:

 • Zmluvné strany – strany týchto VOP a zmluvy, respektíve účastníci zmluvného vzťahu, kde na jednej strane vystupuje poskytovateľ a na druhej užívateľ.
 • Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Shoptet sro, IČO 289 35 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Praha 6 - Břevnov, 162 00, zapísaná u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C154209.
 • Užívateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, a ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti ..
 • Individuálna zákazka – je poskytovateľom na základe požiadaviek užívateľa na mieru vykonaný hmotne zachytiteľný výsledok duševnej alebo ďalšej činnosti poskytovateľa.
 • Produkt – internetový obchod (ďalej len "e-shop"), vytvorený pomocou šablón na webovej stránke poskytovateľa alebo e-shop zhotovený poskytovateľom podľa individuálneho zadania užívateľa.
 • Dodávka – služba alebo produkt.
 • Zmluva – zmluva, kde na jednej strane vystupuje poskytovateľ ako prenajímateľ a na druhej strane užívateľ ako nájomca, pričom predmetom zmluvy je prevedenie dodávky v dohodnutom termíne, v prípade individuálnej zákazky. S ohľadom na povahu dodávky sa môže jednať o nájomnú zmluvu, zmluvu nepomenovanú, alebo zmluvou zmiešanou (podľa § 1746, ods 2 Občianskeho zákonníka), vždy uzatváraná v režime zák. č 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka a zák. č 121/2000 Zb., autorského zákona. V prípade, že je ďalej v týchto VOP odkaz na zmluvu, myslí sa tým akýkoľvek dokument, ktorý zmluvu tvorí, alebo je jej súčasťou, ako je objednávka, neoddeliteľná príloha, cenník, VOP, apod Zmluvné strany sú si vedomé a súhlasia s tým , že zmluva sa uzatvára pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (dištančné zmluva) a je tvorená objednávkou užívateľa, akceptáciou poskytovateľa a týmito VOP.
 • Elektronický objednávkový formulár, tiež len objednávkový formulára, je prostriedok k vytvoreniu objednávky užívateľom formulárovým spôsobom, ktorý je sprístupnený na webovej stránke poskytovateľa .
 • Objednávka je vykonávaná elektronickou cestou pomocou elektronického objednávkového formulára na webovej stránke poskytovateľa . Odoslania elektronickej objednávky sa považuje za taký úkon užívateľa, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávanú dodávku, cenu, osobu užívateľa, ako aj spôsob platby, tj je pre užívateľa záväzným návrhom zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov vo formulári objednávky, možnosť zoznámenia sa s týmito VOP na webovej stránke poskytovateľa a potvrdenie užívateľa o tom, že sa s týmito VOP oboznámil .
 • Akceptácia poskytovateľa – elektronické potvrdenie objednávky užívateľa poskytovateľom e - mailom s uvedením nasledujúcich údajov: identifikačné údaje poskytovateľa, vyhlásenie poskytovateľa o jeho schopnosti dodávku pre užívateľa poskytnúť, doba trvania zmluvy, termín dodania dodávky poskytovateľom užívateľovi, výška odmeny poskytovateľa a jej splatnosť, výška zálohy a jej splatnosť.
 • Oznámenie – krátke oznámenie poskytovateľa týkajúce sa zmien u jeho osoby, zavedenie novej služby, produktu alebo tovaru, alebo zavedenie nového platného cenníka. O obsahu oznámenia informuje poskytovateľ užívateľa obvykle formou elektronickej správy.
 • Termín alebo Dodacia lehota – jednoznačne dňom , mesiacom a rokom určený termín, v ktorom je poskytovateľ pri splnení podmienok stanovených zmluvou, týmito VOP povinný vykonať dodávku individuálne zákazky. V prípade individuálnej zákazky je termín oprávnený jednostranne určiť poskytovateľ, a to v závislosti od náročnosti dodávky a svojich časových a prevádzkových možností. Termín je uvedený v akceptácii objednávky. Poskytovateľ sa zaväzuje vytvoriť a dodať užívateľovi dodávku v súlade s harmonogramom uvedeným v akceptácii objednávky. V prípade omeškania s odovzdaním podkladov potrebných pre vytvorenie dodávky na strane užívateľa je poskytovateľ oprávnený predĺžiť termín pre odovzdanie dodávky.
 • Práce naviac – práce vykonané poskytovateľom na dodávke nad rámec tých v zmluve dohodnutých alebo zmluvou výslovne predpokladaných, ktoré sú užívateľom vyžadované na dosiahnutie jeho cieľov, alebo zámerov. Za prácu naviac je považovaná každá zmena, ktorú bude užívateľ požadovať od poskytovateľa na už dohodnutých častiach dodávky. Za práce naviac je považovaná taktiež každá ďalšia funkcia, ktorú bude užívateľ požadovať od poskytovateľa nad rámec špecifikácie dodávky uvedenej v akceptácii objednávky. Potom, čo objednávateľ špecifikuje svoju požiadavku práce naviac, vypracuje zhotoviteľ ich cenovú kalkuláciu vr. časového rozvrhu ich realizácie a spôsobu úhrady, ktorú zašle objednávateľovi na odsúhlasenie. Práce naviac je poskytovateľ povinný vykonať až na výslovnú samostatnú požiadavku užívateľa a za podmienok s ním dohodnutých v obojstranne odsúhlasenom dodatku k zmluve, a to aj prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.
 • Záloha – – finančné plnenie užívateľa v prospech poskytovateľa pred začatím poskytovateľa s prevedením dodávky. Výška zálohy a jej splatnosť určí jednostranne poskytovateľ s ohľadom na náročnosť dodávky. Záloha tvorí najmenej 40% z ceny dodávky.
 • Faktúra – daňový doklad - vyúčtovanie o výške úhrady užívateľov za odobratú dodávku, majúci všetky zákonné náležitosti, vytvorený a distribuovaný v elektronickej podobe (napr. pdf). Spravidla bude užívateľovi najprv odoslaná zálohová faktúra a následne konečná faktúra.

1.7 Definícia technických parametrov tarifov

  Free Start Lite Business Profi Enterprise
Cena prenájmu (bez DPH) 0 € / mesiac 7 € / mesiac 18 € / mesiac 36 € / mesiac 54 €/ mesiac 72 €/ mesiac
Počet položiek 10 50 500 1 000 5 000 20 000
Počet variant 100 500 5 000 10 000 20 000 40 000
Počet kategórií 100 2 000 2 000 3 000 3 000 4 000
Diskový priestor 100 MB 100 MB 500 MB 1 000 MB 1 500 MB 2 500 MB
Veľkosť e-mailových schránok 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB
Počet e-mailov 1 1 3 5 10 10
Počet newslettrov 2 000 / mesiac 10 000 / mesiac 10 000 / mesiac 10 000 / mesiac 15 000 / mesiac 20 000 / mesiac
Počet uživateľov 1 1 3 5 neobmedzené neobmedzené
Technická podpora áno áno áno áno áno áno
FUP 5 GB / mesiac 5 GB / mesiac 5 GB / mesiac 10 GB / mesiac 10 GB / mesiac 10 GB / mesiac
Úmerná návštevosť 5 000 UIP / deň 5 000 UIP / deň 5 000 UIP / deň 10 000 UIP / deň 10 000 UIP / deň 10 000 UIP / deň

II. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Postup pri uzatváraní zmluvy a zmluvy o poskytnutí oprávnenia k výkonu práva užívať dielo

2.1.1 Jednotlivé zákazky sa uzatvárajú prostredníctvom on-line formulára na produktovom webe alebo e-mailom. Zmluva o poskytnutí oprávnenia k výkonu práva použiť dielo je uzavretá okamihom, keď poskytovateľ akceptuje objednávku zaslanú užívateľom prostredníctvom on-line formulára na produktovom webe, alebo e-mailom podľa článku 2.1.5. Akceptáciou sa rozumie tiež vystavenie zálohovej faktúry poskytovateľom a jej odoslanie užívateľmi.

2.1.2 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom v súvislosti s plnením poskytovateľa realizovaným v súvislosti s dodávkou vzniká:

 • prijatím elektronickej objednávky užívateľa poskytovateľom,
 • a elektronickú (e-mail, WWW rozhranie) akceptáciou takejto objednávky užívateľa poskytovateľom,
 • • vystavením faktúry vo výške jednej mesačnej platby a platby za pomernú časť mesiaca, v ktorom bol e-shop spustený, poskytovateľom a jej odoslaním (elektronicky alebo písomne) užívateľovi,
 • úhradou prvej faktúry užívateľom vo výške a podľa podmienok špecifikovaných na faktúre a v akceptácii poskytovateľa.

2.1.3 Na základe takto uzatvorenej zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom, sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť užívateľovi dodávku na prevádzkovanie a použitie e-shopu.

2.1.4 Užívateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za dodávku a to stanoveným spôsobom, uvedeným v akceptácii poskytovateľa.

2.1.5 Objednávka musí, okrem už vyššie uvedených, obsahovať tie náležitosti, ktoré vyžaduje elektronický objednávkový formulár na webovej stránke poskytovateľa.

2.1.6 Po obdržaní objednávky zašle poskytovateľ užívateľovi akceptáciu objednávky, a to e-mailom. Akceptáciu objednávky je poskytovateľ povinný odoslať užívateľovi najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. V prípade, že základné údaje (rozsah a charakteristika dodávky) v akceptácii objednávky vystavenej poskytovateľom súhlasí s obsahom objednávky užívateľa, potvrdzuje poskytovateľ odoslaním akceptácie objednávky svoju vôľu prijať objednávku užívateľa ako záväznú a v prípade splnenia ďalších vyššie uvedených podmienok, tj najmä úhradou zálohy užívateľom poskytovateľovi, je uzatvorená zmluva - vzniká záväzkový vzťah.

2.1.7 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke užívateľa nemôže poskytovateľ splniť, zašle užívateľovi znovu ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko užívateľa. V prípade, že v objednávke užívateľa ide o neštandardnú dodávku, môže si poskytovateľ vyžiadať pred prijatím objednávky 7 pracovných dní na posúdenie objednávky. V prípade individuálnej zákazky začína dodacia lehota, uvedená v akceptácii objednávky, bežať po uhradení zálohy a depozitu užívateľom.

2.1.8 Zmenená ponuka zaslaná užívateľovi podľa ods 2.1.7 VOP sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluvný vzťah sa v takom prípade uztvára až prijatím tejto ponuky užívateľom.

2.1.9 Obsah a rozsah dodávok, ktoré majú byť poskytnuté, ako aj ďalšie dojednania, ako najmä vytýčenie úloh, doba trvania, termín, povinnosti súčinnosti užívateľa, úhrady sa určujú podľa týchto VOP a každej jednotlivej zmluvy, ak takáto zmluva obsahuje odlišnú úpravu oproti týmto VOP.

2.1.10 Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade individuálnej zákazky zhotoviť a odovzdať dodávku na svoje náklady a v dohodnutých termínoch.

2.1.11 Užívateľ sa zaväzuje v prípade individuálnej zákazky podľa harmonogramu odovzdať poskytovateľovi všetky potrebné podklady a poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy.

2.1.12 Pre účely týchto VOP, zmluvy a vzájomnej spolupráce súhlasí užívateľ výslovne s tým, že ak sa k akýmkoľvek podkladom, lehotám, oznámením, spresňujúcim informáciám, či žiadostiam poskytovateľa aktívne nevyjadrí do 3 pracovných dní, bude poskytovateľ považovať všetky svoje návrhy za schválené užívateľom.

2.1.13 Zmeny zmluvy dojednávajú používateľ s poskytovateľom spôsobom uvedeným v článku 2.1 a nasl.

2.1.14 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od užívateľa preukázanie jeho totožnosti kópiou občianskeho preukazu, alebo iným dokladom totožnosti s fotografiou a ak ide o zástupcu užívateľa, je poskytovateľ oprávnený od neho požadovať preukázanie väzby na užívateľa doložením písomného plnomocenstva oprávňujúceho zástupcu užívateľa k jednaniu za užívateľa. Poskytovateľ je oprávnený si zaobstarať a ponechať kópiu dokladu totožnosti alebo plnej moci podľa predchádzajúcej vety na účely ich založenia.

2.2 Individuálna zákazka

2.2.1 Vystaveniu objednávky obvykle predchádza cenová ponuka poskytovateľa uvedená na jeho produktových stránkach, alebo urobených na základe dopytu užívateľa.

2.2.2 Všetky ponuky poskytovateľa zostávajú nezáväzné, pokiaľ nie je v ponuke výslovne uvedené niečo iné. Uzavretie zmlúv a ostatné dojednania sa stávajú záväznými až akceptáciou poskytovateľa. Nepatrné, technicky podmienené odchýlky od ponuky si vyhradzuje poskytovateľ tiež po akceptácii dodávky

2.2.3 Všetky individuálne úpravy implementované na základe objednávky užívateľa, vylučujú následné aktualizácie špecifikované v bode 4.2.

2.2.4 Užívateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nebudú s predmetnou ponukou, ak bola urobené na základe dopytu užívateľa, akýmkoľvek spôsobom oboznámené tretie osoby, pretože sa jedná o informácie dôverné v zmysle § 1730 Občianskeho zákonníka. Užívateľ zodpovedá za spôsobenú škodu a ušlý zisk.

2.3 Storno objednávky

2.3.1 Storno objednávky zo strany užívateľa - Užívateľ môže zrušiť svoju objednávku do 3 dní od záväznej akceptácie objednávky. Objednávka musí byť zrušená telefonicky na tel. Čísle: +420 604 600 444 a potvrdená e-mailom. Ak nie je možné zrušiť objednávku telefonicky, je vo výnimočných prípadoch možné zaslať storno objednávky iba na e-mail: info@shoptet.sk. Užívateľ vždy uvedie číslo svojej objednávky popr. aj dôvod stornovania. Ak sa užívateľ rozhodne zrušiť objednávku po lehote 3 dní, je možné tak urobiť podľa bodu "Odstúpenie od zmluvy".

2.3.2 Storno objednávky zo strany poskytovateľa - Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, v prípade, že nie je zo závažných dôvodov schopný splniť termín dodávky individuálnej zakázky, dodávku už neponúka, alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena dodávky. V prípade, že táto situácia nastane, bude poskytovateľ užívateľa kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky, a prípadne sa poskytovateľ s užívateľom dohodnú na ďalšom postupe. V prípade, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka zrušená.

III. Distribúcia dodávky, cena, platobné podmienky

3.1 Distribúcia dodávky

3.1.1 Užívateľ môže dodávku získať formou zverejnenia na produktovom webe. Základná forma distribúcie dodávky je prenájom dodávky.

3.1.2 Distribúcia dodávky formou prenájmu dodávky, sa realizuje výhradne formou hosťovania dodávky na serveroch poskytovateľa. Poskytovateľ v tomto prípade je povinný vynaložiť primerané úsilie na maximálnu dostupnosť dodávky.

3.2 Cena

3.2.1 Odmena poskytovateľa s cenou za licenciu je určovaná v závislosti na type distribúcie dodávky v súlade so zmluvou. V tejto cene nie sú zahrnuté žiadne ďalšie služby poskytovateľa. Práce naviac sú poskytovateľom účtované na základe individuálnej dohody, spravidla hodinovou sadzbou dohodnutou so záujemcom o tieto služby.

3.2.2 Prehľadové katalógy a cenníky vydávané poskytovateľom, ako aj ústne a telefonické informácie či informácie poskytované prostredníctvom internetových www serverov o cenách dodávky sú informatívne, zo strany poskytovateľa nezáväzné a užívateľom nevymáhateľné. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre, popr. aj ceny dodávky bez predchádzajúceho oznámenia. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických materiálov.

3.2.3 Pre upresnenie ceny a špecifikácie individuálne zákazky je užívateľ oprávnený si vyžiadať záväznú cenovú ponuku (ďalej len "záväzná cenová ponuka"), ktorej platnosť je 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia, ak nie je uvedené inak.

3.2.4 Pre cenovú kalkuláciu dodávky platia ceny, uvedené v platnej záväznej cenovej ponuke poskytovateľa, alebo ceny platné v okamihu prijatia objednávky. Ceny dodávky uvádzané v cenovej ponuke nezahŕňajú žiadne súvisiace služby, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Požiadavku na poskytnutie súvisiacich služieb je potrebné uviesť v objednávke.

3.2.5 Špeciálna akčná ponuka dodávky je platná iba pri odbere uvedeného množstva alebo druhu dodávok, a to vždy len do stanoveného termínu a včasnej úhrade zálohy.

3.2.6 Jednotlivé ceny dodávok a výkonov ako aj celková úhrada vyplývajú z danej konkrétnej jednotlivé zmluvy, prípadne platného cenníka poskytovateľa.

3.2.7 Ak je dohodnutá úhrada podľa hodinovej sadzby, vykonáva sa vyúčtovanie na základe záznamu o vykonaní práce, ktorý vedie každý pracovník poskytovateľa. Fakturácia sa vykonáva mesačne dodatočne.

3.2.8 Ak dosiahne index rastu cien v porovnaní so stavom ku dňu uzavretia zmluvy 5%, je poskytovateľ oprávnený zvýšiť užívateľovi výšku pravidelných mesačných platieb za dodávku počnúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po uvedenom náraste indexu o 5%.

3.2.9 K ďalšiemu zvýšeniu o 5% môže poskytovateľ pristúpiť a zvýšiť pravidelné mesačné platby za dodávku obdobne vždy, keď index rastu cien dosiahne 5% v porovnaní s 1. dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k poslednému zvýšeniu pravidelných mesačných platieb za dodávku.

3.4 Platobné podmienky

3.4.1 Užívateľ vykonáva úhrady vždy na základe elektronických zálohových faktúr zaslaných poskytovateľom, so splatnosťou minimálne 5 dní odo dňa vystavenia. Úhrada je vykonávaná bezhotovostne na účet poskytovateľa uvedený v zálohové faktúre. Toto ustanovenie neplatí v prípade on-line platby (napr. pomocou systému PayPal, alebo prostredníctvom platobných alebo kreditných kariet). V tomto prípade vykonáva užívateľ úhradu prostredníctvom príslušného rozhrania platobného on-line systému, kam je presmerovaný v priebehu objednávky.

3.4.2 Po akceptácii objednávky užívateľa poskytovateľom vystaví poskytovateľ používateľovi zálohovú faktúru, ktorú je užívateľ povinný uhradiť, čím dôjde k uzavretiu zmluvy v zhode s ods 2.1.2 VOP. Po spustení dodávky užívateľ dostane vždy konečnú faktúru - daňový doklad, ktorý bude považovaný súčasne za dodací list. Súčasťou konečnej faktúry je zúčtovanie zálohy.

3.4.3 Povinnosť užívateľa uhradiť svoj záväzok voči poskytovateľovi riadne podľa údajov zo zaslanej zálohovej faktúry a včas je splnená dátumom pripísania platenej dojednanej čiastky na účet poskytovateľa uvedený na faktúre.

3.4.4 Ak požaduje užívateľ úpravu obvyklých platobných podmienok, je potrebné tieto prejednať s poskytovateľom a takto dohodnuté podmienky uviesť v objednávke. Úprava platobných podmienok môže mať vplyv na výšku dohodnutej ceny dodávky.

3.4.5 V prípade, že užívateľ nie je v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom schopný z akéhokoľvek dôvodou vykonať jej úhradu, je povinný bezodkladne kontaktovať poskytovateľa a dohodnúť s ním zmenu platobných podmienok. Ak tak neučiní, je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dlžnej čiastky bez DPH za každý deň odkladu odo dňa pôvodnej splatnosti záväzku až do jej úplného uhradenia. Pri omeškaní s úhradou odošle poskytovateľ postupne štyri upomienky. Pri tretej upomienke je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi ďalšiu jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 200,-Kč alebo 4,- EUR bez DPH a súčasne pozastaviť back-end časť e-shopu a pozastaviť funkciu zasielania informácií o nových objednávkach na e-mail užívateľa. V rámci štvrtej upomienky je poskytovateľ oprávnený účtovať ďalšiu jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 200,- Kč alebo 8,- EUR bez DPH.

3.4.6 V prípade, že používateľ nie je v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom schopný z akéhokoľvek dôvodu túto uhradiť, je povinný okamžite kontaktovať poskytovateľa a dohodnúť zmenu platobných podmienok. Ak tak neurobí, je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania odo dňa pôvodnej splatnosti záväzku až do jeho úplného uhradenia. Pri omeškaní s úhradou odošle poskytovateľ postupne užívateľovi štyri upomienky. Pri tretej upomienke je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi ďalšiu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 100 , - Sk alebo 4 , - EUR bez DPH a súčasne pozastaviť back - end časť e - shopu a pozastaviť funkciu zasielania informácií o nových objednávkach v e - shope na email užívateľa . V rámci štvrtej upomienky je poskytovateľ oprávnený účtovať ďalšiu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 200 , - Sk alebo 8 , - EUR bez DPH .

3.4.7 Ak nesplní užívateľ svoj záväzok uhradiť cenu za predmet plnenia včas a v plnej výške, je poskytovateľ oprávnený odovzdať pohľadávku / pohľadávky externej firme k jej riadnemu vymoženiu v plnej výške, vrátane všetkých nárokov plynúcich z vymáhania pohľadávky.

IV. Dodacie podmienky

4.1 Dodanie dodávky

4.1.1 Poskytovateľ je povinný umožniť užívateľovi prístup do administrátorského rozhrania hosťovanej aplikácie a o tejto skutočnosti ho informovať. Za splnenie termínu plnenia sa v tomto prípade považuje sprevádzkovanie dodávky na internete v súlade s týmito VOP a zmluvou. Poskytovateľ v žiadnom prípade neposkytuje zdrojové kódy aplikácií.

4.1.2 Užívateľ je oprávnený informovať sa na priebeh tvorby dodávky u poskytovateľa.

4.1.3 Užívateľ je povinný dodávku ihneď skontrolovať po oznámení o jej sprevádzkovaní. Skutočnosť o nájdenej závade je užívateľ povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi a dohodnúť ďalší postup. Užívateľ je povinný vytknúť vady dodávky najneskôr dva dni po oznámení o jej sprevádzkovaní.

4.2 Aktualizácia, upgrade dodávky, servisné služby a technická podpora

4.2.1 Poskytovateľ zabezpečí užívateľovi nasledujúce servisné služby:

 • pod heslom zabezpečený prístup pre administráciu e-shopu - trvalý prístup pre administráciu dohodnutých častí prezentácie prostredníctvom webového rozhrania (HTTP),
 • vyhradenie kontaktnej osoby pre riešenie požiadaviek,
 • telefonická / e-mailová technická podpora na obsluhu systému (rozsah max 5 požiadaviek / mesiac),
 • sledovanie zaťaženia prezentácie a prípadných útokov z internetu.

4.2.2 Poskytovateľ bude vykonávať bezplatné aktualizácie jadra dodávky (ďalej len "aktualizácia"). Aktualizácie sa týkajú administrácie dodávky a jadra systému. Netýkajú sa prezentačná časti aplikácie (front-end).

4.2.3 Aktualizácie sú užívateľmi vykonávané na serveroch poskytovateľa automaticky a bez poplatku. Poskytovateľ však môže po predchádzajúcom oznámení túto službu spoplatniť.

4.2.4 O periodicite a rozsahu aktualizácií rozhoduje poskytovateľ. Primárnym účelom aktualizácií je prispôsobovanie dodávky novým verziám programovacích jazykov, v ktorých je dodávka napísaná. Sekundárnym účelom je uľahčenie obsluhy dodávky. Nové funkcie a moduly administrácie dodávky nie sú automaticky súčasťou aktualizácie, ich zaradenie alebo nezaradenie do aktualizačných balíčkov závisí na rozhodnutí poskytovateľa.

4.2.5 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť prevádzku dodávky na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie aktualizácie. Poskytovateľ neručí za prípadné finančné straty užívateľa spôsobených zastavením prevádzky dodávky z dôvodu aktualizácie.

4.2.6 Poskytovateľ priebežne informuje užívateľa o aktualizáciách a updatoch v administračnom rozhraní e-shopu.

4.2.7 Pre iné aktualizácie platí, žeí ak registrovaný používateľ uhradí aktualizačný poplatok vo výške a za podmienok uvedených nižšie, má nárok na on-line prístup k update (doplnenie a aktualizácia dodávky) a upgrade (rozšírenie a doplnenie funkcií a zlepšenie používateľského rozhrania ).

4.2.8 Pokiaľ užívateľ prevádzkuje dodávku s použitím vlastných prostriedkov, platí pre neho cena za update a upgrade uverejnená na produktovom webe poskytovateľa. Výšky jednotlivých poplatkov za update a upgrade je daná mierou ich veľkosti a rozsahu a nie je teda vopred fixne stanovená. Presná cena je vždy uverejnená na produktovom webe.

4.2.9 Poskytovateľ nemôže ručiť za bezproblémovú funkčnosť napojenia produktu na programy tretích strán.

4.2.10 Poskytovateľ neposkytuje technickú podporu (support realizovaný cez rozhranie Helpdesk) užívateľom, ak prevádzkujú svoj e-shop prostredníctvom proxy serverov tretích strán.

4.3 Trvanie a ukončenie zmluvy

4.3.1 Zmluva sa uzatvára s účinnosťou odo dňa jej uzatvorenia, ak nie je dohodnuté inak.

 • Zmluva je vždy uzatváraná na dobu neurčitú. Výpovedná lehota trvá jeden mesiac a začína prvým dňom nasledujúceho fakturačného obdobia po podaní písomnej, alebo elektronickej výpovede.

4.3.2 K ukončeniu zmluvy dôjde:

 • na základe písomnej dohody strán o ukončení zmluvy,
 • alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho fakturačného obdobia po doručení výpovede druhej strane, ak nie je medzi stranami dohodnuté v zmluve inak.
 • V prípade výpovede poskytovateľom z dôvodu vzniku okolnosti vylučujúcich protiprávnosť, ktorá mu bráni v splnení povinností zo zmluvy, jej výpovedná lehota 15 dní,
 • v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodov a spôsobom podľa týchto VOP, ak nie je medzi stranami dohodnuté v zmluve inak,
 • alebo ukončením poskytovania služieb a následným zmazaním e-shopu, ktorý je v bezplatnom tarife Free bez ďalších objednaných služieb a ktorý po dobu minimálne 6 po sebe idúcich mesiacov nevykazuje žiadnu aktivitu.

4.3.3 Odstúpenie od zmluvy je možné výhradne z dôvodov uvedených v zákone a v týchto VOP, ak nie je medzi stranami dohodnuté inak v zmluve, a to na základe písomného oznámenia doručeného druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia a s účinkami odstúpenia k okamihu doručenia takéhoto oznámenia druhej strane.

4.3.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana vstúpila do likvidácie, bola na nej zavedená nútená správa, bolo u nej zahájené a prebieha konkurzné konanie, bol u nej zamietnutý návrh na začatie insolvenčného konania pre nedostatok majetku , alebo bol u nej zahájený výkon rozhodnutia (exekúcie).

4.3.5 Užívateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany poskytovateľa, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností poskytovateľa podľa zmluvy, ktoré poskytovateľ nenapraví ani v lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy s upozornením na také neplnenie. Za takéto porušenie sa však nepovažuje prerušenie plnenia podľa ods 3.4.6.

4.3.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie služieb e-shopu, ktorý je prevádzkovaný v bezplatnom tarife Free bez ďalších objednaných platených služieb, a ktorý po dobu minimálne 6 po sebe idúcich mesiacov nevykazuje žiadnu aktivitu (nedošlo po túto dobu k prihlásenie do administrácie Užívateľom). Ukončenie poskytovania služieb bude prebiehať bez predchádzajúcej výzvy a následne dôjde k zmazaniu databázy daného e-shopu. Ukončením poskytovania služby však nezanikajú povinnosti Užívateľa na úhradu splatných záväzkov voči Poskytovateľovi.

4.3.7. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zo strany užívateľa, za ktoré sa považuje:

 • omeškania s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej poskytovateľom užívateľovi podľa zmluvy, ktoré trvá dlhšie, ako 14 (štrnásť) dní,
 • alebo opakované omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej poskytovateľom užívateľovi podľa zmluvy,
 • alebo v prípade preukázateľného porušenia autorských práv zo strany užívateľa,
 • alebo poskytnutie dodávky zakúpené užívateľom od poskytovateľa tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa,
 • alebo iné podstatné porušenie povinností užívateľa stanovených mu zmluvou.

4.3.8 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem:

 • tých, ktoré vzhľadom na ich povahu a podľa vôle strán majú trvať aj po ukončení zmluvy, najmä práva a povinnosti obsiahnuté v ustanoveniach o náhrade škody, zmluvných pokutách, povinnosť mlčanlivosti alebo ustanovenia na ochranu autorských práv poskytovateľa,
 • a povinnosti užívateľa k úhrade splatných záväzkov, popr. ceny za skutočne poskytnutú dodávku alebo jej časti.

4.3.9 Okamihom účinnosti odstúpenia od zmluvy:

 • zanikajú vystavené objednávky (alebo ich časť) na dodávky, ktoré neboli k tomuto okamihu dodané alebo poskytnuté; vo vzťahu k dodávkam, ktoré boli k tomuto okamihu dodané, ale neboli uhradené, zmluva ostáva v platnosti a užívateľ je povinný za také dodávky poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú cenu, strany sa však môžu dohodnúť inak,
 • má poskytovateľ právo vyúčtovať dodávky, ktoré boli k tomuto okamihu skutočne poskytnuté, a / alebo vyúčtovať skutočné prevedenie dodávky, a užívateľ je povinný za také dodávky zaplatiť dohodnutú cenu.

4.3.10 Užívateľ je povinný informovať Poskytovateľa o akejkoľvek reklamné a marketingové akciu, ktorá môže spôsobiť nadmernú, alebo neúmerne veľkú návštevnosť produktu a musia počkať na schválenie zo strany poskytovateľa, že je produkt schopný takú návštevnosť pojať. V prípade, že tak neurobí s dostatočným predstihom, má poskytovateľ možnosť prevádzku produktu pozastaviť, ak ten svoju nadmernou záťažou obmedzuje server na ktorom je umiestnený.

4.3.11 Všetky oznámenia týkajúce sa zániku zmluvy musia byť vykonané v súlade s článkom VIII VOP, doručené poštou formou doporučeného listu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty. Za doručené sa považujú aj oznámenia, ktorých prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné, a doručenie potom nastáva ku dňu, kedy sa odosielateľ o takejto skutočnosti dozvedel.

4.4 Všeobecné ustanovenia o dodaní

4.4.1 Ak nedodržanie lehoty pre dodávky alebo výkony bolo spôsobené dôvodmi, ktoré nie sú na strane poskytovateľa, predlžuje sa primerane o túto dobu lehota dodávky alebo výkonu.

4.4.2 Ak sa poskytovateľ dostane do omeškania, môže užívateľ po dohode s ním stanoviť primeranú dodatočnú lehotu na plnenie. Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty môže užívateľ požadovať náhradu škody podľa príslušného ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ďalšie nároky sú vylúčené.

V. Povinnosti strán, záruka

5.1 Povinnosti užívateľa - technické požiadavky

5.1.1 Užívateľ zodpovedá za obsah a dáta zverejnené a umiestnené na virtuálnom serveri a zaväzuje sa všetky služby užívať len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s dobrými mravmi.

5.1.2 Užívateľ nie je oprávnený používať produktu a služby k šíreniu SPAMu, ktoré by mohli príjemcu obťažovať alebo mravne a psychicky poškodiť.

5.1.3 V rámci udržanie pozitívnej reputácie našich mailových serverov nie je užívateľ oprávnený využívať e-mailovej schránky (poskytované prostredníctvom služby Shoptet) k hromadnému rozosielanie pošty. K hromadnej korešpondencii musí užívateľ používať výhradne nástroje na tento účel určené. Zároveň je zakázané odosielať emaily s podvrhnuté hlavičkou odosielateľa.

5.1.4 Užívateľ a Poskytovateľ sú povinní dodržiavať zásady slušného správania a to najmä pri vzájomnej písomnej aj telefonické komunikácii.

5.2 Povinnosti a práva poskytovateľa

5.2.1 Poskytovateľ je oprávnený prerušiť prevádzku servera, a to v čase nevyhnutne potrebnom, najmä z dôvodu údržby a úprav zariadení, ktoré priamo ovplyvňujú beh služieb objednaných užívateľom. Poskytovateľ v prípade, že je to možné, informuje o výpadku užívateľa dopredu, pomocou e-mailu alebo telefónu. Ak je výpadok spôsobený poskytovateľom dlhší ako 24 hodín, znižuje sa suma za služby o pomernú čiastku počtu dní v mesiaci, kedy nebol server v prevádzke. Pri platbe na dlhšie obdobie ako mesiac sa ponižuje suma z pomernej časti, kedy bol server mimo prevádzky.

5.2.2 Poskytovateľ má právo viesť elektronickú databázu svojich užívateľov, monitorovať a archivovať všetky vykonávané operácie na svojich zariadeniach za účelom vyhodnocovania a zlepšovania poskytovaných služieb, a to v súlade so zák. č 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.

5.3 Zodpovednosť

5.3.1 Poskytovateľ nezodpovedá za chyby ani škody spôsobené vadami dodávky alebo jej chybnými výstupmi, ak boli zapríčinené užívateľom, tretími osobami alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby ani za škodu spôsobenú najmä:

 • vložením nesprávnych údajov do dodávky užívateľom, chybným postupom užívateľa pri vkladaní informácií alebo súborov do dodávky alebo nesprávnou interpretáciou údajov prezentovaných dodávkou,
 • zavírovaním lokálnej siete užívateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi (spyware, malware a iné) popr. útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším útokom,
 • v dôsledku poškodenia spôsobeného neodborným zásahom do dodávky do systémového programového vybavenia a prostredia,
 • poškodením spôsobeného nesprávnou funkciou technického vybavenia, operačného systému alebo siete, v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programov iných výrobcov, ktoré bežia súčasne s dodaným programovým vybavením.
 • poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie poskytovania služieb, za závady, škody a stratu či poškodenie dát spôsobenú zásahom vyššej moci, v prípade poruchy na zariadení, zlyhania dodávky el. energie, výpadku internetového pripojenia spôsobené poskytovateľom pripojenia alebo napadnutie siete treťou osobou,
 • poskytovateľ nezodpovedá za závady, škody a stratu či poškodenie dát vzniknutú v dôsledku nesprávnej obsluhy správcom systému užívateľa alebo v dôsledku napadnutia serveru treťou osobou z dôvodu nedodržania bezpečnostných štandardov obvyklých pri prevádzke hostingu na internete.
 • poskytovateľ nezodpovedá za porušenie autorských práv, práv k ochranným známkam, práv k obchodnému menu a iných práv chránených slovenskými zákonmi.

5.3.2 Účastníci tohto záväzkového vzťahu stanovujú, že výška predvídateľnej škody, ktorá prípadne môže vzniknúť porušením povinností poskytovateľa, predstavuje čiastku maximálne do výšky 30% z ceny dodávky, ohľadom ktorej došlo ku škodovej udalosti, ak nie je dohodnutá iná výška. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie dát užívateľa, prípadná rekonštrukcia stratených alebo znehodnotených dát ide na vrub užívateľa.

5.3.3 Účastníci tohto záväzkového vzťahu nezodpovedajú, okrem prípadov stanovených príslušným zákonom, za porušenie záväzkov spôsobené vyššou mocou, tj okolnosťami, ktoré nastanú nezávisle na vôli účastníkov, ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého možného úsilia odvrátiť, resp. sú objektívne neodvrátiteľnou náhodou.

5.3.4 Vyššia moc:
Spomínanými skutočnosťami, ktoré nemôžu účastníci ovplyvniť a ktoré vylučujú zodpovednosť, sú mienené:

 • vojnový stav,
 • zákonné obmedzenia vývozu, dovozu, výroby, štrajku, sabotáže,
 • živelná pohroma
 • ďalšie skutočnosti, ktoré poskytovateľ nebol schopný dôvodne predpokladať, alebo pri primeranom úsilí ovplyvniť a ktoré bránia naplneniu uzavretej zmluvy.

5.3.5 O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia. Poskytovateľ splní povinnosť podľa tohto odstavca uverejnením informácie o vzniku / skončení týchto okolností na svojej oficiálnej produktovej stránke.

5.3.6 Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, strany nebudú hradiť jedna druhej náhradu:

 • ušlého zisku, ktorý vznikne v súvislosti s plnením zmluvy, to neplatí, ak škoda vznikne v dôsledku konania založeného na podvodnom konaní, úmysle alebo hrubej nedbanlivosti zodpovednej strany
 • za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s objednávkou vystavenou ústne.

VI. Autorské ujednanie

6.1 Rozsah ujednania

6.1.1 Autorské práva, ako aj ostatné iné práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa k softvérovým produktom, vrátane príručiek, manuálov a ďalších dokumentov distribuovaných spolu so softwarovými produktmi, naďalej prislúchajú príslušným subjektom ako ich nositeľom a nie sú týmto záväzkovým vzťahom dotknuté.

6.1.2 Za podmienky riadnej úhrady dohodnutej ceny za provozovanie udeľuje poskytovateľ používateľovi oprávnenie k výkonu práva užívať dodávku špecifikovanú v zmluve k účelu zo zmluvy vyplývajúcemu, a to za ďalej uvedených podmienok:

 • doba trvania: Užívateľovi je povolené službu využívať po uhradení zálohy na dobu jedného mesiaca a po uhradení mesačnej splátky je mu služba každý mesiac predĺžená o 1 kalendárny mesiac, strany sa môžu dohodnúť na inej dĺžke,
 • územný rozsah služby: neobmedzene na celom území Slovenskej republiky a slovenské republiky

6.1.3 Užívateľ nie je oprávnený službu predávať ďalej. Postúpiť práva k dodávke, a to aj osobe, ktorá s ním tvorí koncern v zmysle ustanovenia § 71 a n zák. č 90/2012 Zb., o obchodných spoločnostiach a družstvách, je oprávnený iba s výslovným súhlasom poskytovateľa.

6.1.4 Užívateľ nie je oprávnený dodávku rozmnožovať za účelom jej rozširovanie, rozširovať či akýmkoľvek spôsobom oznamovať tretím osobám, prenajímať ani požičiavať, iba ak by mu k tomu dal poskytovateľ predchádzajúci výslovný súhlas. Užívateľ rovnako nie je oprávnený prekročiť množstevné rozsah licencie dohodnutý v zmluve alebo stanovený týmito VOP.

6.1.5 Používateľ nesmie vykonávať úpravu, spätnú analýzu, rekompiláciu, prevod zo zdrojového kódu aplikácie, pristupovať k zdrojovému kódu a nesmie sprístupniť zdrojový kód aplikácie tretej osobe.

6.1.6 Užívateľ je ďalej povinný dodržiavať všetky obmedzenia v použití softvér ustanovených zákonom, zmluvou a týmito VOP.

6.1.7 Užívateľ nie je oprávnený odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorskoprávnych, či iných označení príslušných subjektov umiestnených alebo uložených na softvérových produktoch, alebo akejkoľvek ich časti, či dokumentáciu distribuovanej spolu so softwarovými produktmi.

6.1.8 Autorské práva k dodanému produktu, príslušenstvo a dokumentácia náleží príslušnému výrobcovi. Všetky logá, registrované ochranné známky, ochranné známky, ďalšie značky a názvy výrobkov patria ich vlastníkom. V prípade poskytnutia práva na užívanie softvéru prináležia všetky autorské práva poskytovateľovi a tvorcovi softvéru. Užívateľovi nevznikajú uzavretím zmluvy žiadne práva k ochranným známkam poskytovateľa alebo tretích osôb.

6.1.9 Užívateľ zabezpečí, že tretie osoby nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa akýmkoľvek spôsobom oboznámené s rozsahom a postupom plnenia zmluvy ak nej patriacimi podkladmi. Užívateľ berie na vedomie, že sa jedná o informácie dôverné v zmysle § 1730 Občianskeho zákonníka.

6.1.10 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých podstatných skutočnostiach získaných pri svojej činnosti vyplývajúce zo zmluvy, a to najmä o skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo a dôverné informácie užívateľa.

6.1.11 Bez výslovného povolenia poskytovateľa je zakázané čiastočné alebo úplné kopírovanie cenníkov, brožúr, fotografií, katalógov, technických dát atď Používateľom nevyplýva žiadne právo z prípadných chýb či nepresných dát uvedených v týchto materiáloch.

6.1.12 Autorské práva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.1.13 Užívateľ súhlasí s tým, že v spodnej časti (päte) e-shopu budú uvedené informácie o poskytovateľovi, ako majiteľovi príslušných licenčných oprávnení v zmysle autorského zákona a ako majiteľovi servera, e-shopu, v zmysle obchodnoprávnych ustanovení.

Nároky poskytovateľa z porušenia práv

6.2.1 Ak užívateľ nesplní vyššie uvedené podmienky, môže poskytovateľ odstúpiť od tejto zmluvy a požadovať finančnú náhradu v prípade ušlého zisku. V tomto prípade musí používateľ rešpektovať vyrovnanie medzi užívateľom a poskytovateľom, eventuálne rozhodnutie súdu.

6.2.2 Predmetný softvér ako autorské dielo a databázy v ňom zahrnuté požívajú ochranu najmä zák. č 121/2000 Zb., autorského zákona a zák. č 40/2009 Zb., trestného zákonníka. Užívateľ je oprávnený ho použiť len v rozsahu a spôsobom stanoveným poskytovateľom.

6.2.3 V prípade zásahu užívateľa do autorských práv poskytovateľa vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 4000, - EUR (slovom štyritisíc euro). Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy k úhrade zmluvnej pokuty v lehote 15 dní od doručenia výzvy. Nárok poskytovateľa na náhradu škody spôsobenéj zásahom užívateľa do autorských práv poskytovateľa, ktorý má voči užívateľovi, zaplatením zmluvnej pokuty užívateľom nie je dotknutý.

6.2.4 Popri nároku na zmluvnú pokutu má poskytovateľ v prípade zásahu užívateľa do jeho autorských práv nároky vyplývajúce z autorského zákona, najmä nárok na zdržanie sa ďalších zásahov do autorských práv, nárok na oznámenie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného použitia softvér a nárok na odstránenie následkov zásahu do autorských práv, vrátane primeraného zadosťučinenia a vydania prípadného bezdôvodného obohatenia.

VII. Ochrana osobných údajov

7.1 Pri objednávke sú povinne vyžadované iba údaje nevyhnutne potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v zmluve a v týchto VOP, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade k vybavovanie reklamácií, apod. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre rokovania nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností poskytovateľa a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov - spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.

7.2 Údaje sú k dispozícii iba poskytovateľovi, tretím stranám sú poskytované len s výnimkami uvedenými v tomto článku VII. VOP a ďalej s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, vedením účtovníctva a plnením ďalších zákonných povinností poskytovateľa. Žiadnej ďalšej osobe nebudú poskytnuté.

7.3 Užívateľ poskytnutím uvedených osobných údajov súhlasí s tým, aby tieto jeho údaje, boli využité poskytovateľom za účelom ponuky svojich produktov.

7.4 Užívateľ záväzným potvrdením objednávky:

 • 7.4.1 súhlasí s použitím jeho osobných údajov aj pre elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany poskytovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, než 1x týždenne , a zároveň
 • 7.4.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa ods 7.4.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák.č. 40/1995 Z. z. v znení noviel, pretože používateľ sa zasielam informácií podľa ods 7.4.1 výslovne súhlasí.
 • • Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať.

7.5 Záväzným potvrdením objednávky súhlasí užívateľ s použitím svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.

7.6 Užívateľ a poskytovateľ sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu.

7.7 Prezentácie spoločnosti Shoptet s.r.o. používajú v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a na analytické účely tzv. súbory cookie. Používaním webu súhlasite s použitím zmienenej technológie.

VIII. Doručovanie, bezhotovostné platby

8.1 Oznámenie týkajúce sa vzťahov poskytovateľov a užívateľov, najmä týkajúce sa vzniku, trvania a zániku zmluvy s výnimkami uvedenými v Zmluve a týchto VOP, musí byť doručené poštou formou doporučeného listu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty. Za doručené sa považuje aj oznámenia, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné. V takom prípade sa oznámenia a iné písomnosti považujú za doručené dňom, kedy odosielajúci strana obdrží riadne adresovanú písomnosť vrátenú poštovou službou ako nedoručiteľnú, alebo adresátom odmietnutú.

8.2 Bežná korešpondencia medzi stranami zmluvy môže byť vedená prostredníctvom e-mailu, kedy doručenie e-mailu nastáva okamihom odoslania elektronickej správy na príslušnú e-mailovú adresu adresáta, ak sa tak stane v pracovné dni medzi 8:00-17:00 hod., v opačnom prípade v 8:00 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a ak doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú e-mail odoslal odosielateľ (s výnimkou doručenia objednávok).

8.3 Všetky bezhotovostné platby medzi účastníkmi budú prebiehať na bankové účty uvedené v zmluve. Výnimku z tohto pravidla, alebo zmenu čísla bankového účtu je potrebné oznámiť druhej strane spôsobom podľa čl.8.1.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Ak nie je v konkrétnej zmluve dohodnuté inak, riadia sa všetky obchodné vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa. Príslušné ustanovenia autorského zákona a ďalších právnych predpisov upravujúce užívanie počítačových programov a databáz a sankcie za ich nelegálne užívanie nie sú zmluvou a týmito VOP dotknuté.

9.2 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť VOP. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu užívateľovi na jeho e-mailovú adresu. Poskytovateľ zoznámi užívateľa s aktuálnou verziou VOP najneskôr vždy pri zaslaní upgrade dodávky. Uhradením faktúry, ktorá bude vystavená po takej úprave VOP užívateľ tieto úpravy (zmeny, update, apod) VOP akceptuje v plnom rozsahu.

9.3 Všetky ostatné vedľajšie ústne dohody sú neúčinné. Všetky zmeny a dodatky konkrétnej zmluvy musia byť uskutočnené písomnou formou, alebo v súlade s týmito VOP a podpísané štatutárnymi zástupcami poskytovateľa a užívateľa.

9.4 V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sa staúe neúčinnými, zostávajú ostatné ustanovenia účinné. Používateľ a poskytovateľ sa zaväzujú nahradiť bezodkladne neúčinné ustanovenie takým ustanovením, ktoré sa najviac blíži k hospodárskemu účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písomným dodatkom.

9.5 Uzavreté zmluvy sú archivované poskytovateľom v elektronickej podobe, popr. písomnej podobe a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie medzi poskytovateľom a užívateľom a jazykom zmluvy je slovenský jazyk.

9.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ďalších právnych vzťahov tu neupravených, rovnako tak ako licenčné zmluvy (potvrdenie objednávok) na tieto všeobecné obchodné podmienky odkazujúce sa riadia výlučne českým právom, konkrétne ustanoveniami zák. č 89/2012 Zb., občiansky zákonník, zák. č 121/2000 Zb., autorský zákon, a to vo vzťahu ku všetkým, aj zahraničným užívateľom a je daná výlučná právomoc českých súdov.

9.7 Každá zo strán má povinnosť bez meškania informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo zmluvy.

9.8 Užívateľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy, či už z časti alebo ako celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takýto súhlas nebude bezdôvodne odmietnutý.

9.9 Poskytovateľ je oprávnený postúpiť všetky práva a záväzky z tejto zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany v prípade, že je užívateľ v omeškaní so splnením akékoľvek svoje povinnosti podľa Zmluvy a VOP.

9.10 Tieto VOP sú platné a účinné ku dňu 1.1.2014.

VOP platné pre zmlouvy uzatvorené do 09.10.2011 nájdete tu