Posledný článok na blogu

Petra Větrovská: PPC se může naučit každý

Odoberať novinky e-mailom

Nevypĺňajte toto pole:
 

Obchodní podmínky (archív)

1. Základní pojmy

 • Poskytovateľ - Shoptet s.r.o.
 • Klient - klient, ktorý s poskytovateľom uzavrel kúpnu zmluvu
 • Tieto obchodné podmienky platia po dobu neurčitú až do doby vydania nového znenia obchodných podmienok, ak sa strany nedohodnú inak.
 • Otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Českej Republiky.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Poskytovatel

 • Poskytovateľ je výhradným vlastníkom autorských práv k obchodu.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje prevádzkovať obchod po dobu neurčitú, odo dňa súhlasu s týmito obchodnými podmienkami, podľa dohody, vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať na prianie klienta úpravy vzhľadu alebo funkcií obchodu či ich rozšíreniu za odmenu stanovenú dohodou. Nasledujúca splátka prenájmu bude navýšená o dohodnutú sumu, ak nestanoví poskytovateľ inak.
 • Poskytovateľ rozhoduje o dĺžke doby, potrebnej na vykonanie úprav či rozšírení definovaných v predchádzajúcom bode.
 • Poskytovateľ má výhradné právo na prístup ku kódu obchodu a jeho zmeny.
 • Poskytovateľ má výhradné právo rozhodovať o prístupových právach k jednotlivým častiam obchodu.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu, ak dôjde k úmyselnému poškodzovaniu dobrého mena Poskytovateľa zo strany Klienta, prípadne pokiaľ Klient vedome odmieta spolupracovať s Poskytovateľom (neplatí faktúry, neodpovedá na e-maily/volání).
 • Poskytovateľ sa riadi zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov. Klientové dáta je Poskytovateľ povinný chrániť pred zneužitím a nikdy nebudú poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Dáta môžu využívať iba prevádzkovateľom internetového obchodu a to len na účely štatistického spracovania, priamej komunikácie so zákazníkom a pre potreby fungovania obchodu.
 • Poskytovateľ zaisťuje webhosting aplikácie.
 • Poskytovateľ vykonáva pravidelné zálohovanie systému a databázy Klienta a ich zabezpečenie v nočných hodinách. Poskytovateľ uchováva zálohu spätne za posledné 2 týždne. Poskytovateľ nie je zodpovedný za stratu dát, ktoré nie sú uložené na serveroch a úložiskách Poskytovateľa. Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie integrity zálohy a jej zabezpečené uchovávanie. Záloha dát je primárne určená pre možnosť obnovy serverov a dát v prípade poruchy. Záloha nie je určená k rutinnej obnove dát Klienta. Obnova dát Klienta na vyžiadanie je náročný proces, za ktorý môže byť účtovaný poplatok.
 • Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie pred neautorizovaným a potenciálne nebezpečným vniknutím tretej osoby do neverejnej časti obchodu.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo ľubovoľne navýšiť mesačné nájomné podľa bodu 1.2.1 týchto obchodných podmienok z dôvodu rastu nákladov Poskytovateľa spôsobeného treťou stranou. O tomto zvýšení Poskytovateľ Klienta informuje e-mailom najmenej 1 mesiac pred zvýšením nájomného. V lehote medzi oznámením a navýšením je Klient oprávnený ukončiť spoluprácu s Poskytovateľom s dvojmesačnou výpovednou lehotou s mesačným poplatkom účtovaným do doby pred plánovaným navýšením.
 • Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje právo navýšiť mesačné nájomné v prípade, že prevádzka Klientovej aplikácie neúmerne zaťažuje server a tým rastú Poskytovateľovi náklady na jeho prevádzku. Postup bude riešený dohodou, jednoduchým zvýšením nájomného, zriadením virtuálneho servera pre aplikáciu Klienta alebo inštaláciou samostatného servera. Za prípravu servera alebo virtuálneho servera bude klinetovi účtovaný poplatok podľa štandardnej hodinovej sadzby.

2.2 Klient

 • Klient sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za prenájom obchodu sumu stanovenú dohodou s Poskytovateľom. Ak sa nedohodnú strany inak, uplatňuje sa cena stanovená cenníkom Poskytovateľa aktuálnym ku dňu vyslovenie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami. Mesačný poplatok za prenájom obchodu môže byť prípadne navýšený o čiastku vyplývajúcu z predchádzajúcich bodov týchto obchodných podmienok.
 • Platba prebieha raz mesačne na základe Poskytovateľom vystavenej zálohovej faktúry so splatnosťou 14 dní. Poskytovateľ zašle zálohovú faktúru Klientovi e-mailom. Po uhradení zálohovej faktúry je Klientovi zaslaný daňový doklad - faktúra. Platba je účtovaná vždy dopredu za nasledujúci mesiac prevádzky obchodu.
 • Klient sa zaväzuje bezvýhradne dodržiavať autorské práva Poskytovateľa podľa platných zákonov Slovenskej republiky.
 • Klient sa zaväzuje dodržiavať všetky práva Poskytovateľa, vyplývajúce z týchto obchodných podmienok.
 • Klient je odo dňa súhlasu s týmito obchodnými podmienkami oprávnený používať všetky funkcie obchodu, ku ktorým má prístupové právo podľa predchádzajúcich bodov týchto obchodných podmienok.
 • Klient má právo požadovať bezplatnú technickú podporu Poskytovateľa v rozsahu ustanovenom tarifami Shoptetu.
 • Klient má právo požadovať úpravy funkcií či ich rozširovanie v súlade s predchádzajúcimi bodmi týchto obchodných podmienok a tarifov Shoptet.sk.
 • Klient je výhradným vlastníkom všetkých položiek obchodu a ručí za ich obsah.
 • Klient je zodpovedný za nakladanie s osobnými dátami užívateľov obchodu.
 • V prípade omeškania Klienta s platením faktúr viac ako 7 dní po dátume splatnosti je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť Prevádzku Diela, a to až do doby úplného vyrovnania všetkých záväzkov. V takom prípade je Poskytovateľ povinný Klienta upozorniť písomne alebo prostřednitctvím e-mailu minimálne 48 hodín pred pozastavením Diela.
 • Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený vyfakturovať poplatok, podľa cenníka doplnkových služieb, za pozastavenie a opätovné spustenie Diela do prevádzky. Poskytovateľ neručí za prípadné finančné straty Užívateľa spôsobených zastavením Prevádzky Diela z dôvodu omeškania.

3. Zkušební lhůta

 • Klient má právo na bezplatnú nezáväznú skúšku zvoleného programu, ak je táto možnosť pri programe uvedená.
 • Klient môže ukončiť skúšobnú lehotu alebo nesúhlasiť s uvedením do ostrej prevádzky, a to bez udania dôvodu.
 • Klient bude na konci skúšobnej lehoty kontaktovaný poskytovateľom za účelom zistenia spokojnosti a prípadnom uvedení obchodu do ostrej prevádzky.

4. Obchodní vztah - Smlouva

 • Obchodný vzťah sa dojednáva na dobu určitú, a to na 12 (slovom dvanásť) kalendárnych mesiacov od spustenia e-shopu do ostrej prevádzky. Pokiaľ nedôjde k výpovedi min. 2 mesiace pred ukončením platnosti tejto doby, automaticky prechádza na zmluvu na dobu neurčitú. Každá strana má v takomto prípade právo vypovedať zmluvu v lehote 2 (slovom dva) mesiace bez udania dôvodu. Táto lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane.
 • Zmluva je platná a účinná okamihom odovzdania diela do ostrej prevádzky.
 • Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá platnosť ani účinnosť ustanovení zmluvy, ktoré sa týkajú výkonu autorských práv, utajenia podkladov a informácií a všetkých ďalších ustanovení Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení účinnosti Zmluvy.

5. Ukončení obchodního vztahu 

 • Pri porušení ľubovoľného ustanovenia daného týmito obchodnými podmienkami druhou stranou má poškodená strana právo okamžite ukončiť obchodný vzťah založený súhlasom s týmito obchodnými podmienkami, pričom druhej strane nevzniká nárok na náhradu.
 • Klient pri ukončení spolupráce s Shoptet s.r.o dostane údaje o všetkých položkách obchodu v otvorenom formáte.
 • Ak sa klient rozhodne ukončiť spoluprácu s Shoptet.sk z iných dôvodov než podľa prvého bodu tejto kapitoly, vyrozumie o tejto skutočnosti okamžite poskytovateľa. Výpovedná lehota je potom dva kalendárne mesiace začinajúce prvým dňom nasledujúcim po skončení mesiaca, v ktorom bola výpoveď prevádzkovateľovi doručená. Ak sa nachádza obchod vo výpovednej lehote, je Klient povinný uhradiť nájomné ako za normálnych podmienok, neustanový ich slovná dohoda medzi Klientom a Poskytovateľom inak.

6. Závěrečná ustanovení 

 • Práva a povinnosti strán vyplývajúce z týchto obchodných podmienok začínajú dňom schválenia týchto obchodných podmienok Klientom.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vždy platné len vo verzii aktuálne dostupnej na Shoptet.sk.

Tyto obchodní podmínky byly platné od 1.10.2009 do 30.09.2011.