Posledný článok na blogu

Odoslali ste kupujúcemu objednaný tovar na dobierku bez zadania dobierkovej sumy? Poradíme, čo by ste mali urobiť!

Odoberať novinky e-mailom

Nevypĺňajte toto pole:
Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov
 

Shoptet

Všeobecné obchodné podmienky

Nie sme fanúšikovia dlhých podmienok. Ale pretože si zakladáme na tom, aby boli naše služby fér a aby sme s nimi boli všetci spokojní, nižšie sme spísali základné parametre, ktorými sa riadi používanie našich služieb.

Používaním našich služieb potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „Podmienky") prečítali, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. Tieto Podmienky sa ich odsúhlasením stávajú súčasťou našej spoločnej dohody, na základe ktorej Vám ako užívateľovi budeme My, spoločnosť Shoptet a.s., ako poskytovateľ poskytovať Službu. Ak tieto Podmienky neustanovujú inak, túto dohodu s Vami uzatvárame okamihom, kedy si objednáte Skúšobný E-shop.

Ako iste viete, komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu spoločnú dohodu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu objednávania našej Služby, bude to mať pred týmito Podmienkami prednosť.

 1. Niektoré definície

1.1. My sme spoločnosť Shoptet, a.s., založená podľa práva Českej republiky, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675, zapísaná v obchodnom registri Českej republiky pod sp. zn. B 25395 vedenou u Mestského súdu v Prahe.

1.2. Vy ste užívateľ našej Služby, náš zákazník, ktorý je identifikovaný menom, priezviskom, prípadne názvom, identifikačným číslom a sídlom v administrácii E-shopu.

1.3. Doplnky sú doplnky  prevažne tretích strán, ktoré sú dostupné na trhovisku doplnkov na adrese https://doplnky.shoptet.sk, a ktoré sa riadia vlastnými obchodnými podmienkami.

1.4. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný v rámci Služby a určený k predaju tovarov a služieb (nie teda k bežnému prevádzkovaniu webových stránok, katalógov, mikrostránok bez Nášho výsostného súhlasu), môže sa jednať o Skúšobný E-shop alebo E-shop v ostrej prevádzke.

1.5. Služba je naše e-shopové riešenie poskytované ako služba, ktoré si môžete objednať na adrese https://www.shoptet.sk  a prostredníctvom ktorého si môžete za pomoci prednastavených šablón vytvoriť a prevádzkovať vlastný E-shop. Službou je aj plnenie poskytované na mieru na základe Individuálnej Objednávky.


 1. Skúšobný E-shop a objednávka

2.1. Pred objednaním platenej tarify Služby máte možnosť si Službu úplne zadarmo na 30 dní odo dňa registrácie vyskúšať a otestovať tak, čo všetko Služba dokáže. Na tento účel si môžete objednať skúšobný E-shop (ďalej tiež „Skúšobný E-shop“). Skúšobný E-shop si môžete objednať tak, že sa zaregistrujete na našich webových stránkach. Za týmto účelom stačí do príslušnej sekcie našich webových stránok ("Vyskúšajte") zadať svoj e-mail a súhlasiť s týmito Podmienkami. Objednaný Skúšobný E-shop Vám poskytneme tak, že Vám poskytneme prístup do administrátorského rozhrania Služby.

2.2. Ak budete so Skúšobným E-shopom spokojní, môžete si v administrácii Služby prostredníctvom objednávkového formulára objednať niektorú z platených taríf Služby (ďalej tiež „Objednávka“). Pre lepšie pochopenie obsahu jednotlivých taríf sme pre Vás pripravili zhrnutie cien a základných technických parametrov, ktoré je dostupné na webe https://www.shoptet.sk/cennik/. Doplňujúce technické parametre platné pre jednotlivé tarify nájdete v doplnení taríf v prílohe A k týmto Podmienkam. Či už si však vyberiete ktorúkoľvek tarifu, jej súčasťou sú nasledujúce plnenia:

 1. prístup do administrácie E-shopu,
 2. možnosť upraviť vzhľad (front-end) E-shopu zvolením niektorej zo šablón a jeho individuálnymi úpravami,
 3. zabezpečenie hostingu (dostupnosť prostredníctvom internetu) E-shopu,
 4. možnosť prepojiť E-shop s Doplnkami,
 5. technická podpora pre E-shop,
 6. poskytovanie telefonických a e-mailových konzultácií v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hodín,
 7. aktualizácie E-shopu vo vzťahu k jeho administrácii a jadru systému a
 8. monitorovanie zaťaženia E-shopu a prípadných útokov na E-shop z internetu.

2.3. V Objednávke musíte uviesť aspoň:

 1. vybranú tarifu E-shopu (viac k tomu na webe https://www.shoptet.sk/cennik/a v doplnení taríf, ktoré nájdete v prílohe A k týmto Podmienkam),
 2. frekvenciu platenia,
 3. či chcete niektorú doplnkovú službu,
 4. kontaktné údaje a
 5. druh tovaru alebo služieb, ktoré budete prostredníctvom E-shopu ponúkať.

2.4. Po odoslaní Objednávky môže nastať jedna z nasledujúcich situácií:

 1. zašleme Vám potvrdenie o jej akceptácii, doručením tejto našej akceptácie je Objednávka uzatvorená,
 2. zašleme Vám potvrdenie o jej akceptácii, ktoré môže obsahovať zmeny alebo modifikácie Vašej Objednávky, v takom prípade sa jedná o odmietnutie Objednávky a novú ponuku. Túto novú ponuku môžete do 2 pracovných dní od jej prijatia odmietnuť, poprípade sa nám ozvať na náš kontaktný e-mail a dohodneme sa s Vami individuálne. Ak však v uvedenej lehote novú ponuku neodmietnete, je Objednávka uzatvorená v znení našej novej ponuky,
 3. potvrdenie o akceptácii Objednávky nedostanete ani do 30 pracovných dní, v takom prípade ide o odmietnutie Objednávky. Vyhradzujeme si právo odmietnuť Objednávku z akéhokoľvek dôvodu. Budeme Vás ale kontaktovať, aby sme sa spoločne dohodli na ďalšom postupe.

2.5. Uzatvorením Objednávky sa zaväzujete zaplatiť cenu podľa čl. 6. týchto Podmienok.

2.6. Na webe https://doplnky.shoptet.sk si môžete ďalej objednať Doplnky. Berte však na vedomie, že Doplnky sú plnenia poskytované tretími stranami a objednaním a používaním Doplnku vzniká zmluvný vzťah priamo medzi Vami a treťou stranou, ktorý sa riadi vlastnými zmluvnými podmienkami. Identifikácia konkrétneho prevádzkovateľa Doplnku je spolu so zmluvnými podmienkami jeho používania vždy uvedená na https://doplnky.shoptet.sk. Výnimku z tohto pravidla tvoria doplnky vytvorené nami (spoznáte ich podľa toho, že je u nich ako prevádzkovateľ uvedený Shoptet.cz). Na užívanie týchto doplnkov, ak si ich objednáte, sa uplatnia tieto Podmienky, rovnako ako by sa jednalo o Službu.

2.7. Objednanú Službu Vám poskytneme tak, že Vám ju umožníme užívať v rozsahu podľa Objednávky. Konzultácie alebo technickú podporu poskytovanú ako súčasť Služby Vám poskytneme tým, že poskytneme predmetnú konzultáciu alebo podporu a v prípade aktualizácie, upgrade alebo sledovanie zaťaženia a útokov poskytovaných ako súčasť Služby tým, že plnenie dodáme podľa nášho uváženia.

2.8. Poskytnutú Službu si môžete skontrolovať a písomne vytknúť jej vady zaslaním e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu v primeranej lehote, najneskôr do 2 kalendárnych dní od poskytnutia Služby. Dohodli sme sa však, že Služba je chybná iba v prípade, že nezodpovedá tomu, na čom sme sa dohodli v Objednávke. V e-maili uveďte, k akému E-shopu sa vada vzťahuje a v čom ju vidíte. Ak tak neurobíte, zanikajú Vám práva zo zodpovednosti za vady. Prípadné vady odstránime ich opravením alebo dodaním náhradného postupu, pri ktorom sa neprejavujú (workaround) v primeranej lehote, ktorá nebude kratšia ako 30 pracovných dní. O všetkom Vás ale budeme informovať. Bohužiaľ niekedy sa môže stať, že je vada neopraviteľná, za čo nemôžeme. V takom prípade za vadu nenesieme žiadnu zodpovednosť a nevznikajú Vám práva z vád.

 1. Individuálna objednávka

3.1. Pokiaľ Vás nezaujme žiadna z našich taríf, máte záujem o odborné konzultácie, vývoj ďalších funkcionalít E-shopu alebo poskytnutie inej služby, môžete nám na náš kontaktný e-mail odoslať individuálnu objednávku (ďalej tiež „Individuálna Objednávka“).

3.2. V Individuálnej Objednávke musíte uviesť svoju predstavu o tom, čo od nás požadujete. My Vašu Individuálnu Objednávku zvážime a ak by sme potrebovali čokoľvek upresniť, ozveme sa Vám s doplňujúcimi otázkami. Po ich zodpovedaní Vám zašleme záväznú cenovú ponuku, ktorá je platná 30 dní odo dňa vystavenia a harmonogram pre poskytnutie Služby, o ktorú máte záujem. Po prijatí tejto ponuky máte 2 pracovné dni na jej odmietnutie. Ak našu ponuku prijmete alebo ju v uvedenej lehote neodmietnete, je Individuálna Objednávka uzatvorená v znení našej ponuky. Nepatrné, technicky podmienené odchýlky od ponuky si vyhradzujeme tiež po akceptácii Individuálnej Objednávky.

3.3. Služba podľa uzavretej Individuálnej Objednávky je poskytnutá vo chvíli, keď Vám oznámime, že sme Službu poskytli. Poskytnutú Službu a jej výsledky si môžete skontrolovať a písomne vytknúť ich vady zaslaním e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu v primeranej lehote, najneskôr do 10 kalendárnych dní od poskytnutia Služby. Dohodli sme sa však, že Služba a jej výsledky sú chybné iba v prípade, keď nezodpovedajú tomu, čo sme uviedli v našej ponuke. Prípadné vady odstránime ich opravením alebo dodaním náhradného postupu, pri ktorom sa neprejavujú (workaround) v primeranej lehote, ktorá nebude kratšia ako 30 pracovných dní. O všetkom Vás ale budeme informovať. Bohužiaľ niekedy sa môže stať, že je vada neopraviteľná, za čo nemôžeme. V takom prípade za vadu nenesieme žiadnu zodpovednosť a nevznikajú Vám práva z vád.

3.4. Služba je bez vád a jej výsledky sú vytvorené, ak vo vyššie uvedenej lehote a vyššie uvedeným spôsobom nevytknete žiadne vady Služby alebo jej výsledkov alebo ak nám písomne ​​potvrdíte, že sú bez vád. Ak vo vyššie uvedenej lehote a vyššie uvedeným spôsobom vytknete vady Služby alebo jej výsledkov, je Služba bez vád a jej výsledky sú vykonané okamihom odstránenia vytknutých vád. To, že je Služba bez vád a jej výsledky sú vykonané, nám môžete oznámiť aj tým, že sa s nami dohodnete na poskytovaní ďalších Služieb. V každom prípade môžeme po Vás požadovať podpis akceptačného protokolu, tento postup však nie je nevyhnutný, aby sa potvrdilo, že je Služba bez vád a jej výsledky vytvorené. Na našu žiadosť ste povinní podpísať akceptačný protokol, ak Služba ani jej výsledky nevykazujú vady úplne brániace ich užívania. Ako podpis akceptačného protokolu postačuje aj jeho potvrdenie jednoduchou emailovou správou alebo inak elektronicky.

3.5. Upozorňujeme, že všetky individuálne úpravy E-shopu oproti prednastavenej šablóne vylučujú poskytnutie bezplatnej aktualizácie podľa čl. 5. týchto Podmienok. O aktualizáciu a ďalšie súvisiace plnenia nás ale vždy môžete požiadať - v tomto prípade však ide o platenú službu.

 1. Technické požiadavky a povinnosti používateľa

4.1. Aby Služba fungovala tak, ako má, potrebujeme aby ste dodržiavali pokyny uvedené v dokumentácii k jednotlivým častiam Služby (Private API, SDK) uvedené na webových stránkach https://developers.shoptet.com/. Ak sa rozhodnete implementovať do E-shopu vlastné funkcie, musíte ďalej dodržať naše "best practice" dostupné z tej istej stránky. A čo je hlavné, nesmiete zasahovať do jadra E-shopu a ani požadovať jeho úpravy. Jediné úpravy, ktoré môžete vykonávať, sú také, ktoré môžete vykonať prostredníctvom nami otvorenej dátovej vrstvy (API) alebo prostredníctvom iných nástrojov, ktoré k tomu slúžia a My sme Vám ich umožnili používať. Nakoniec pri realizácii akýchkoľvek vlastných úprav E-shopu je nutné, aby ste si ich najprv riadne otestovali.

4.2. Počas poskytovania Služby (vrátane prípadného plnenia Individuálnej Objednávky) sa zaväzujete poskytovať nám všetku súčinnosť, najmä s nami spolupracovať, reagovať včas na naše správy či otázky, poskytovať nám všetky materiály a informácie, ktoré si vyžiadame, prípadne zriadiť prístupy do rôznych aplikácií, testovacieho či prevádzkového prostredia, ktoré budeme k poskytnutiu Služby alebo odovzdaniu jej výsledkov potrebovať (diaľkový alebo fyzický prístup), vždy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní od vyžiadania. Len tak dokážeme všetko dokončiť včas a v kvalite, ktorú si zaslúžite. Ak nám vyžiadanú súčinnosť neposkytnete, nemôžeme byť v omeškaní a všetky lehoty na naše plnenie sa predlžujú o dvojnásobok času, počas ktorého ste Vy v omeškaní s poskytnutím súčinnosti.

4.3. Zodpovedáte za obsah a dáta zverejnené a umiestnené na našom virtuálnom serveri a zaväzujete sa všetky Služby užívať len v súlade s platnými právnymi predpismi na území, kde Služby užívate, rozhodným právom, právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Česká republika viazaná a v súlade s dobrými mravmi.

4.4. Aby sme mohli spolupracovať, budeme Vám občas musieť zriadiť prístupové práva do rôznych aplikácií. Prosíme Vás, aby ste všetky prístupové údaje k používateľským a administratívnym účtom uchovávali v tajnosti a chránili ich pred sprístupnením, zverejnením a/alebo zneužitím zo strany tretích osôb. A tiež aby ste nám bezodkladne ohlásili stratu prístupových údajov alebo podozrenie na ich odcudzenie či zneužitie. Užívanie Služby nesmiete umožniť inej osobe.

4.5. Aby užívaním Služby nedošlo k poškodeniu našich záujmov alebo záujmov tretích strán, dohodli sme sa, že jej prostredníctvom nebudete:

 1. poskytovať služby alebo predávať tovary, ktoré môžu byť považované za rizikové alebo nebezpečné, za tieto považujeme najmä nakladanie s tovarom alebo komoditami, ktoré sa používajú v súvislosti s páchaním trestnej činnosti vrátane podvodu, terorizmu a pod., alebo ktoré sú spojené s vysokou mierou finančných rizík, alebo ktoré podliehajú zvláštnym regulačným opatreniam, alebo ktoré môžu byť vo všeobecnosti či určitými skupinami obyvateľov považované za nemravné, neetické či urážlivé; v prípade porušenia tejto povinnosti môžeme Váš E-shop pozastaviť či poskytovanie Služby s okamžitou platnosťou ukončiť,
 2. odosielať alebo zverejňovať oznámenia s obsahom nevhodným, klamlivým, škodlivým, porušujúci dobré mravy alebo poškodzujúcim nás alebo tretie strany (napríklad nenávistný, pornografický, alebo podnecujúci k násiliu); v prípade porušenia tejto povinnosti môžeme Váš E-shop pozastaviť či poskytovanie Služby s okamžitou platnosťou ukončiť,
 3. vyžívať e-mailové schránky poskytované prostredníctvom Shoptet k hromadnému rozosielaniu pošty,
 4. odosielať správy s nesprávnymi alebo neaktuálnymi informáciami,
 5. šíriť oznámenie, ktoré by mohli príjemca obťažovať (spam), pre prípad porušenia tejto povinnosti Vás a Vašu doménu môžeme umiestniť na spam list a požadovať po Vás zmluvnú pokutu v minimálnej výške 200 EUR, alebo
 6. akokoľvek inak postupovať v rozpore s platnými právnymi predpismi; v prípade porušenia tejto povinnosti môžeme Váš E-shop pozastaviť či poskytovanie Služby s okamžitou platnosťou ukončiť.

4.6. E-shop nebudete v žiadnom prípade vkladať pomocou iframe ani iných metód na ďalšie domény ani subdomény, než tie, ktoré sú nastavené v administrácii daného E-shopu.

4.7. Vaše dáta v E-shope pravidelne zálohujeme a dávame si pozor na to, aby sa nepoškodili. Ale pretože bezpečnosť berieme vážne, prosíme Vás aby ste si pred vykonaním akýchkoľvek zmien všetky svoje dáta v E-shope zálohovali aj na vlastnom úložisku. Pokiaľ Vás o to požiadame, odovzdáte nám túto zálohu, ako aj ďalšie potrebné prístupy a informácie, ktoré si vyžiadame, aby sme mohli obnovu dát urobiť. Nemôžeme totiž vylúčiť, že sa stane nejaká chyba na Vašej strane (napríklad Váš manažér omylom vymaže tisíc produktov z administrácie) a dáta sa tak poškodia alebo stratia. Ak by z akéhokoľvek dôvodu došlo k poškodeniu dát alebo narušeniu ich integrity, nebudeme za to zodpovedať.

4.8. Nezabudnite nás vždy vopred aspoň 7 pracovných dní informovať o akejkoľvek reklamnej a marketingovej akcii, ktorá môže spôsobiť nadmernú alebo neúmerne veľkú návštevnosť E-shopu. Bez nášho prechádzajúceho schválenia a prípravy nebude E-shop schopný takú návštevnosť pojať. V prípade, že nás nebudete vopred informovať, máme právo prevádzku E-shopu pozastaviť, ak svojou nadmernou záťažou obmedzuje server, na ktorom je umiestnený, a to až do doby, kedy bude podľa nášho názoru záťaž opäť v normále. V žiadnom prípade nezodpovedáme za škodu, vrátane ušlého zisku, ktorá Vám môže v tejto súvislosti vzniknúť.

 1. Aktualizácia e-shopu a technická podpora

5.1. Podľa nášho uváženia a v rozsahu, ktorý budeme považovať za vhodný, budeme vykonávať bezplatné aktualizácie jadra E-shopu (nikdy nie front-end časti E-shopu). Tieto aktualizácie prebiehajú automaticky, bez toho aby ste museli čokoľvek odsúhlasiť. Nemožno ich teda odmietnuť, preto Vás žiadame, aby ste ich vždy prijali.

5.2. Niektoré aktualizácie môžeme v budúcnosti spoplatniť, o tom Vás ale budeme vopred informovať. Ak nebudete súhlasiť s výškou ceny za aktualizáciu, máte v súlade s ods. 14.1. právo našu spoluprácu vypovedať.

5.3. Primárnym účelom aktualizácií je prispôsobovanie E-shopu novým verziám programovacích jazykov, v ktorých je E-shop napísaný. Sekundárnym cieľom je uľahčenie obsluhy E-shopu. Nové funkcie a moduly administrácie E-shopu nie sú automaticky súčasťou aktualizácie, ich zaradenie alebo nezaradenie do aktualizačných balíčkov závisí na našom rozhodnutí.

5.4. Ak budete mať záujem o aktualizáciu nad rámec týchto Podmienok, najmä o update (doplnenie a aktualizácia) a upgrade (rozšírenie a doplnenie funkcií a zlepšenie užívateľského rozhrania), môžete o to požiadať. Jedná sa ale o platenú Službu podliehajúcu Individuálnej Objednávke.

5.5. O všetkých aktualizáciách a updates Vás budeme priebežne informovať v administračnom rozhraní E-shopu.

5.6. Budeme sa usilovať o to, aby Služba fungovala bezchybne a stále. Sme ale tiež len ľudia, a preto sa občas môže stať, že Služba prestane dočasne fungovať alebo bude nedostupná. Dôvodom takéhoto výpadku môže byť údržba alebo aktualizácia na našej strane, ale aj neočakávaná porucha. Nemusíte sa ale báť, budeme sa snažiť Vás o výpadkoch informovať vopred, a to prostredníctvom e-mailu alebo administrátorského rozhrania Služby. A ak by nami spôsobený výpadok trval dlhšie ako 24 hodín, dáme Vám zľavu z ceny vo výšky pomernej časti celkového počtu hodín poskytovania Služby v mesiaci a doby trvania výpadku. Okrem tejto zľavy Vám však už žiadne ďalšie odškodnenie hradiť nebudeme.

5.7. Ak by Služba úplne prestala fungovať, dajte nám kedykoľvek vedieť prostredníctvom kontaktného e-mailu. Na menej závažné problémy Vám odpovie naša technická podpora v pracovné dni v čase od 9 do 17 hodín, ktorú môžete kontaktovať telefonicky na tel. +421 948 922 444 alebo prostredníctvom e-mailu na info@shoptet.sk. Technická podpora je k dispozícii taktiež na e-maile info@shoptet.sk. V každom prípade, ak nám budete písať ohľadom nejakého problému týkajúceho sa E-shopu, nezabudnite spomenúť, k akému E-shopu sa vzťahuje a v čom problém vidíte.

5.8. Pri riešení prípadných problémov budeme odstraňovať ako prvé tie najzávažnejšie. Budeme sa pritom snažiť vyriešiť ich v lehote zodpovedajúcej ich závažnosti. Za vyriešené ich budeme považovať v okamihu, keď:

 1. dôjde k vyriešeniu ich príčiny a prestane k nim dochádzať,
 2. obnovíme E-shop do posledného funkčného stavu z existujúcej zálohy,
 3. poskytneme Vám také pokyny pre spôsob použitia Služby, pri ktorých dodržiavaní k problému nedochádza ("workaround") alebo
 4. Vám oznámime, že problém spôsobila príčina na strane tretích osôb.

5.9. Pamätajte tiež na to, že fungovanie Služby závisí na riadnom fungovaní služieb a zariadení tretích strán (napríklad poskytovateľa internetu). Služby tretích strán nemôžeme ovplyvniť, a preto, ak v dôsledku ich pochybenia nebude fungovať ani Služba, nebudeme za to niesť zodpovednosť.

5.10. Ak prevádzkujete E-shop s použitím vlastných prostriedkov, platí pre Vás cena za update a upgrade uverejnená na našich webových stránkach. Výška jednotlivých poplatkov za update a upgrade je daná mierou ich veľkosti a rozsahu a nie je teda vopred fixne stanovená. Presná cena je vždy uverejnená na produktovom webe.

5.11. Nakoniec je dôležité spomenúť, že technickú podporu Vám neposkytneme vôbec, ak prevádzkujete E-shop prostredníctvom proxy serverov tretích strán.

 1. Cena

6.1. Cena za Službu sa odvíja od tarify, ktorú si objednáte (viac k tomu na webe https://www.shoptet.sk/cennik/). V cene za Službu sú zahrnuté len tie čiastkové plnenie a parametre, ktoré sú výslovne uvedené v konkrétnej tarife alebo v týchto Podmienkach. Ak bola Služba poskytnutá na základe Individuálne Objednávky, potom je cena uvedená v cenovej ponuke, ktorú ste nám potvrdili.

6.2. V prípade, že Vám budeme účtovať poskytovanie Služby podľa hodinovej sadzby, bude faktúra vystavená vždy spätne po poskytnutí dodatočných prác, a to na základe záznamu o vykonaní práce, ktorý vedie každý náš pracovník.

6.3. Cenu za konkrétny Doplnok nájdete priamo na našom trhovisku s Doplnkami na https://doplnky.shoptet.sk. Túto cenu platíte priamo nám a my ju potom vyplácame konkrétnemu poskytovateľovi Doplnku (výnimku tvoria iba doplnky prevádzkované nami, cenu za tieto doplnky si ponecháme pre seba). Cena za Doplnky sa platí dopredu, a to buď ako pravidelná platba (ročne alebo mesačne) alebo jednorázovo. Platenie ceny za Doplnky je možné rovnakými spôsobmi, ako v prípade platenia ceny za E-shop.

6.4. Ak nájdete na našich webových stránkach špeciálnu akčnú ponuku Služieb, tak je platná iba pri odbere uvedeného množstva či druhu Služieb a to vždy len do stanoveného termínu a včasnej úhrady zálohy.

6.5. Ako to už tak býva, všetky ceny, ktoré od nás dostanete, sú vždy uvedené bez DPH. Ceny nezahŕňajú ani žiadne ďalšie poplatky, pretože nepočítame s tým, že by vznikla potreba ich úhrady. Ak by sa ale situácia zmenila a bolo nutné zaplatiť napríklad dodatočné dane alebo clá, ponesiete ich Vy.

6.6. Pokiaľ by v porovnaní s dňom, kedy sme našu dohodu o poskytovaní Služby uzatvorili alebo dňom posledného zvýšenia ceny dosiahol index rastu cien aspoň 5 %, môžeme cenu v rovnakom rozsahu jednostranne zvýšiť a to aj opakovane. A ak by sme niekde náhodou uviedli zjavne chybnú cenu, nemusíme Vám za túto cenu Službu poskytovať.

6.7. V prípade, že na rôznych geografických trhoch platia pre naše služby rôzne ceny (napr. z dôvodu vyšších nákladov na miestnom trhu alebo z iných objektívnych dôvodov), vyhradzujeme si právo kedykoľvek posúdiť, na ktorý geografický trh patrí Váš e-shop, a to na základe nami zvolených objektívnych parametrov (napr. jazyk vášho e-shopu, sídlo alebo miesto bydliska prevádzkovateľa e-shopu atď.) a podľa toho vám účtovať správne ceny platné na danom geografickom trhu. Môže sa stať, že váš e-shop zaradíme do iného geografického trhu ako predtým. Táto zmena môže byť pre vás pozitívna (ak vyhodnotíme váš e-shop ako patriaci na trh s nižšími cenami) alebo negatívna (ak bol váš e-shop nesprávne zaradený do nesprávneho geografického trhu a my ho vyhodnotíme ako patriaci na trh s vyššími cenami). Zaradenie e-shopu na správny geografický trh nie je zmenou týchto Podmienok.

 1. Platobné podmienky

7.1. Cena za Službu sa platí podľa zvolenej frekvencie platenia dopredu

 1. prevodom na účet uvedený v nami vystavenej výzve na platenie s uvedením platobných údajov, ktorá bude mať splatnosť minimálne 5 dní od vystavenia, alebo
 2. opakovanými platbami z platobnej karty po aktivácii a autorizácii danej platobnej karty prostredníctvom platobnej brány, pričom maximálna výška jednorázovej platby je 4 000 EUR.

7.2. Faktúru, teda daňový doklad, Vám vystavíme v súlade s českým zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a zašleme ho elektronicky na Vašu e-mailovú adresu.

7.3. Frekvencia platenia je určená fakturačným obdobím, ktoré si volíte Vy pri vyplnení objednávkového formulára.

7.4. Spôsob platenia si samozrejme môžete s účinnosťou od nasledujúceho fakturačného obdobia zmeniť vo svojom administrátorskom rozhraní. Ak by ste boli urobené zmeny mali problém, informujte našu linku a my Vám poradíme.

7.5. Vo všetkých prípadoch sa cena považuje za zaplatenú dňom pripísania dohodnutej čiastky na náš účet.

7.6. V prípade, že by sa vyskytol problém so strhnutím čiastky z účtu alebo iný problém súvisiaci s uskutočnením platby tzv. opakovanou platbou, budeme Vás o tom informovať a zašleme Vám platobné aj ďalšie údaje na vykonanie platby náhradným spôsobom.

7.7. Je možné, že občas budete potrebovať dlhší čas na zaplatenie faktúry. Chápeme to, stane sa. Ale ak bude takýto prípad hroziť, kontaktujte nás vopred a spoločne sa dohodneme na náhradnom termíne platby. Ak sa s nami nedohodnete, uhradíte nám okrem dlžnej sumy aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. O omeškaní Vás budeme informovať e-mailom aj zaslaním SMS na uvedené telefónne číslo. Ak budete v omeškaní aj po zaslaní tretej e-mailovej upomienky a nedohodneme sa inak, uhradíte nám jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 4 EUR a my môžeme pozastaviť funkčnosť a dostupnosť niektorých funkcií Služby. Ak budete v omeškaní aj po zaslaní štvrtej e-mailovej upomienky a nedohodneme sa inak, uhradíte nám jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 8 EUR. Vždy sme oprávnení poskytovanie Služby prerušiť do doby, než nám uhradíte celú dlžnú sumu vrátane zmluvných pokút. O túto dobu predĺžime všetky lehoty pre naše plnenia. Upozorňujeme, že zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nezaniká Vaša povinnosť uhradiť dlžnú sumu.

 1. Užívacie oprávnenia

8.1. Niektoré časti Služby (napríklad grafika, texty, počítačové programy, hovorme tomu "náš obsah") môžu byť chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva nás a tretích osôb. Náš obsah ostáva náš a neudeľujeme Vám k nemu žiadne práva okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku.

8.2. Aby ste mohli Službu užívať, udeľujeme Vám nevýhradné oprávnenie na užívanie nášho obsahu. Toto oprávnenie je územne neobmedzené a časovo obmedzené vždy len na obdobie, za ktoré zaplatíte cenu a všetky ďalšie poplatky vyúčtované podľa predchádzajúcich čl. 6. a 7.

8.3. Oprávnenie nemôžete previesť na tretie osoby (postúpiť) ani z neho nesmiete udeľovať podoprávnenie. Náš obsah ďalej nesmiete rozmnožovať, rozširovať či akýmkoľvek spôsobom oznamovať tretím osobám. Nesmiete ho ani upravovať, meniť, dopĺňať, spájať s iným obsahom, ani vytvárať na jeho základe odvodené diela. Nebudeme Vám k nemu odovzdávať zdrojové kódy a Vy sa zaväzujete, že sa ich nebudete žiadnym spôsobom pokúšať získať (napríklad spätnou analýzou alebo rekompiláciou). V záhlaví E-shopu uvedieme informácie o nás, ako jeho tvorcovia. Toto označenie (logo) ani žiadnu inú časť nášho obsahu nie ste oprávnený meniť, zakrývať alebo do nej akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať. Cena za oprávnenie podľa tohto článku je zahrnutá v cene za Službu, ku ktorej sa oprávnenie udeľuje, za obdobie, ku ktorému sa vzťahuje.

8.4. Upozorňujeme, že nesmiete vykonávať akékoľvek penetračné testy alebo analýzy zraniteľnosti softvérových alebo iných naších plnení. Je zakázané vykonávať akékoľvek úkony, ktoré môžu obmedziť, narušiť alebo mať inak negatívny vplyv na stabilitu poskytovaných plnení, ich dostupnosť alebo na nami uchovávané dáta. Obmedzenia podľa tohto odseku platí nezávisle od toho, či bola medzi nami uzatvorená zmluva alebo nie.

8.5. Nakoniec sa môže stať, že nám niečo k zapracovaniu dodáte Vy - napríklad fotografie alebo grafiku atď. Pokiaľ sa toto bude diať, prosíme Vás, aby ste si pre vlastnú ochranu skontrolovali, že máte práva tieto dodávané časti používať na účel, na aký nám ich dávate. U týchto častí to nemáme za Vás ako skontrolovať.

8.6. Ak porušíte ktorékoľvek ustanovenie tohto článku, zaplatíte nám zmluvnú pokutu vo výške 4 000 EUR za každé jedno porušenie. Všetky zmluvné pokuty sú splatné okamihom, keď povinnosť porušíte.

8.7. Okrem nároku na zmluvnú pokutu máme v prípade Vášho zásahu do nášho obsahu aj nároky vyplývajúce z autorského zákona, najmä nárok na zdržanie sa ďalších zásahov do autorských práv, nárok na oznámenie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného použitia softvéru a nárok na odstránenie následkov zásahu do autorských práv vrátane poskytnutia primeraného zadosťučinenia a vydanie prípadného bezdôvodného obohatenia.

 1. Mlčanlivosť

9.1. Počas našej spolupráce si budeme vymieňať veľa informácií a medzi nimi aj informácie, ktoré pre nás alebo pre Vás môže byť dôležité chrániť - tzv. dôverné informácie. Dôverné informácie sú neverejné informácie obchodnej alebo výrobnej povahy, vrátane obchodných tajomstiev a ďalšie neverejné informácie, ktoré by priemerný človek považoval za dôverné s ohľadom na ich obsah alebo spôsob, akým boli oznámené. Aby ste vedeli, čo si pod touto formuláciou predstaviť, budú to najmä: naša cenová ponuka pre Individuálnu Objednávku, naše počítačové programy, dokumentácia súvisiaca so Službou, analýzy, prípravné a koncepčné materiály, pracovné postupy, obchodné plány, know-how, zmluva, naše vzájomná komunikácia vrátane komunikácie učinenej pred uzavretím našej dohody o poskytovaní Služby atď.

9.2. O všetkých týchto informáciách sme my aj Vy povinní zachovávať mlčanlivosť, nikde ich nešíriť a chrániť ich pred zneužitím. Využívať ich možno len za účelom našej vzájomnej spolupráce. Pokiaľ by bolo oznámenie dôvernej informácie vyžadované legislatívou, úradmi alebo súdmi, musíme sa o tom vzájomne informovať. Ak nám budete chcieť oznámiť niečo naozaj dôverného, prosíme, nerobte tak nezabezpečenou e-mailovou komunikáciou, ale dohodnite sa s nami na inom spôsobe, akým si tieto informácie budeme oznamovať.

9.3. Ak porušíte povinnosť mlčanlivosti, zaplatíte nám rovnakú zmluvnú pokutu, ako podľa ods. 8.6.

 1. Limitácia zodpovednosti

10.1. Vyššie uvedené sa však nevzťahuje na také prípady vzniku škody, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Nezodpovedáme za Váš ušlý zisk ani za bezproblémovú funkčnosť napojenia Služby na produkty tretích strán. Ďalej nezodpovedáme za chyby ani ujmu spôsobenú:

 1. chybami Služby alebo iných našich výstupov, ak ich zapríčiníte Vy, tretie osoby alebo udalosti vyššej moci,
 2. vložením nesprávnych údajov alebo súborov do Služby Vaším chybným postupom alebo nesprávnou interpretáciou údajov zobrazovaných v Službe,
 3. zavírením Vašej lokálnej siete alebo počítačov vírusmi (malware, spyware a pod.) alebo útoky tretích osôb,
 4. zásahy Vás alebo tretích osôb do systémového programového vybavenia a prostredia Služby,
 5. nesprávnou funkčnosťou technického vybavenia, operačného systému alebo siete alebo spôsobenú programami tretích strán, ktoré bežia súčasne s programovým vybavením dodaným nami,
 6. stratou alebo poškodením dát v dôsledku nesprávnej obsluhy Vaším správcom, napadnutie servera alebo nedodržania bezpečnostných štandardov obvyklých pri prevádzke hostingu na internete,
 7. Doplnkom, nezodpovedáme ani za úroveň dostupnosti Doplnku, jeho aktuálnu či budúcu kompatibilitu ani za zhodu popisu funkcionalít Doplnku so skutočnou funkcionalitou,
 8. porušením práv duševného vlastníctva spôsobeným Vami, alebo
 9. v dôsledku okolnosti vzniknutej nezávisle od našej vôle (vyššia moc) ako je napríklad porucha zariadenia, výpadok internetu alebo elektriny,
 10. z akýchkoľvek iných dôvodov, či už nami zavinených či nezavinených.

10.2. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia. My si splníme povinnosť podľa tohto odstavca uverejnením informácie o vzniku / skončení týchto okolností na svojej webovej stránke.

10.3. Akékoľvek chyby, okrem vád, ktoré ste oznámili v lehote 2 dní od poskytnutia Služby, je nutné oznámiť prostredníctvom technickej podpory, ktorú nájdete v sekcii Helpdesk. Potom stačí vyplniť a odoslať ticket, kde uvediete základné informácie. Týmto sa vzdávate práva z chybného plnenia v zmysle ustanovenia občianskeho zákonníka.

10.4. Zaväzujete sa nás odškodniť za všetky nároky, škody či inú ujmu a ďalšie náklady (vrátane nákladov na mimosúdne konanie, právne zastúpenie, konanie pred súdmi alebo správnymi a inými orgánmi), ktoré voči nám uplatní tretia strana z dôvodu porušenia ustanovení našej dohody alebo týchto Podmienok z Vašej strany alebo zo strany inej osoby, ktorej ste umožnil prístup k Službe. Ďalej sa zaväzujete na vlastné náklady viesť mimosúdne rokovania s treťou stranou a brániť nás v prípadných súdnych, rozhodcovských či iných konaniach.

10.5. Ak by nastala ktorákoľvek z vyššie uvedených informácií, budeme sa o tom vzájomne informovať. My za tým účelom použijeme náš web. Ak by takáto okolnosť mala vplyv na nejaké termíny, dáme si zároveň vedieť o ich zmenách.

 1. Ďalšie body, ktoré nám príde dôležité spomenúť

11.1. Prosíme, aby ste aj Vy dodržiavali zásady slušného správania, a to najmä pri písomnej a telefonickej komunikácii s nami.

11.2. Všetky zmluvné pokuty uvedené v týchto Podmienkach sú splatné okamihom porušenie povinnosti, ku ktorej sa vzťahujú, a môžeme ich uplatniť za každé jednotlivé porušenie povinnosti, ku ktorej sa vzťahujú. Ich zaplatením nie je dotknutý nárok na plnú náhradu škody.

11.3. Ak ste zástupcom konečného užívateľa, môžeme od Vás požadovať preukázanie väzby na konečného užívateľa doložením písomnej plnej moci, na základe ktorej ste oprávnený k jednaniu za užívateľa.

11.4. Ak nesplníte svoj záväzok uhradiť cenu podľa týchto Podmienok včas a v plnej výške, môžeme odovzdať pohľadávku / pohľadávky tretej strane k jej riadnemu vymoženiu v plnej výške, vrátane všetkých nárokov plynúcich z vymáhania pohľadávky.

11.5. Všetky bezhotovostné platby budú prebiehať na bankové účty, ktoré sme si oznámili počas procesu objednávania Služby. Výnimku z tohto pravidla, alebo zmenu čísla bankového účtu je treba vždy oznámiť spôsobom podľa ods. 13.1.

11.6. Informácie, ktoré sú zhromažďované pri prevádzke E-shopu a/alebo ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním našich služieb, sme oprávnení spracovávať za účelom vytvorenia štatistík a analýz o spôsobe využívania služieb a on-line nakupovania, a to v anonymizovanej agregovanej podobe, pre komerčné aj nekomerčné účely, tak, aby sme Vám mohli napríklad pomôcť v lepšom nastavení E-shopu, či poradiť, ako lepšie naštartovať alebo nakonfigurovať Váš E-shop a byť tak úspešnejší. Tieto štatistiky a agregované dáta sme oprávnení poskytovať tretím stranám či užívateľom našich služieb.

 1. Spracovanie osobných údajov

12.1. V rámci našej spolupráce dôjde k sprístupneniu alebo spracovaniu niektorých osobných údajov. Podmienky pre takúto prácu a informácie na spracovanie nájdete v našom dokumente "Podmienky ochrany osobných údajov", ktoré sú umiestnené na našich webových stránkach.

 1. Komunikácia

13.1. Všetka komunikácia a zasielanie oznámení týkajúcich sa našich vzájomných vzťahov, najmä vzniku, trvania a zániku našej dohody o poskytovaní Služby s výnimkami, na ktorých sme sa spolu dohodli alebo uvedených v týchto Podmienkach, bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu, kedy doručenie e-mailu nastane okamihom odoslania elektronickej správy na príslušnú e-mailovú adresu adresáta, pokiaľ sa tak stane v pracovné dni medzi 8:00-17:30 hod., v opačnom prípade o 8:00 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a pokiaľ doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú e-mail odoslal odosielateľ (okrem doručenia objednávok). Zaväzujete sa pre účely komunikácie využívať výhradne e-mailovú adresu uvedenú v sekcii administrácie svojho účtu " Účet majiteľa" alebo z e-mailovej adresy uvedenej v "Nastavenie obchodu" v časti "Fakturačné údaje".

 1. Ukončenie poskytovania služby

14.1. Služby sú poskytované až do ich výslovného zrušenia či ukončenia zmluvy medzi nami, t.j. od potvrdenia Objednávky a začatia poskytovania Služieb na dobu neurčitú. Našu dohodu o poskytovaní Služby môžeme My aj Vy ukončiť písomnou výpoveďou s výpovednou dobou 1 mesiac, pričom výpoveď sa podáva elektronicky podľa ods. 13.1. týchto Podmienok. Výpoveď je nutné vždy odoslať z e-mailovej adresy, ktorú máte v čase podania výpovede uvedenú v sekcii administrácie svojho účtu pod názvom "Účet majiteľa". Ak použijete inú e-mailovú adresu, nebude výpoveď platná. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom fakturačného obdobia nasledujúceho po fakturačnom období, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.

14.2. Vyhradzujeme si právo ukončiť poskytovanie Služby v tarife Free, a to zrušením prístupu a zmazaním E-shopu.

14.3. Poskytovanie Služby končí automaticky, pokiaľ ani uplynutím 30. dňa od poskytnutia Skúšobného E-shopu neurobíte Objednávku alebo Individuálnu Objednávku.

14.4. Od dohody o poskytovaní Služby môžeme tiež odstúpiť a to pre podstatné porušenie. Za takéto porušenie považujeme:

 1. Vaše omeškanie s úhradou akejkoľvek čiastky po dobu dlhšiu ako 14 dní,
 2. porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia čl. 4., 8. alebo 9. z Vašej strany,
 3. ak opakovane nesplníme naše povinnosti spočívajúce v poskytovaní Služby podľa vzájomnej dohody, hoci ste nás na to prostredníctvom e-mailu postupom podľa ods. 13.1. upozornili a dali nám aspoň 30 dní na nápravu.

14.5. Odstúpiť od dohody o poskytovaní Služby môžeme tiež, ak druhá strana, t.j. subjekt identifikovaný v administrácii E-shopu identifikačnými údajmi, vstúpi do likvidácie, je u nej zavedená nútená správa, prebieha insolvenčné konanie alebo bol zamietnutý jej návrh na jeho začatie alebo u nej bol zahájený výkon rozhodnutia.

14.6. Do 14 dní od ukončenia poskytovania Služby zmažeme všetky Vaše dáta nahrané do Služby. Nezabudnite si ich teda pred skončením exportovať a zálohovať.

14.7. Ukončenie poskytovania Služby z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na Vašu povinnosť zaplatiť cenu za všetky Služby, ktoré už boli úplne alebo čiastočne poskytnuté. V prípade, že ukončíte dohodu o poskytovaní Služby počas trvania Vášho predplateného obdobia, nebudete mať nárok na vrátenie žiadnej časti už uhradenej ceny za Službu. Ukončenie dohody o poskytovaní Služby nemá vplyv ani na platnosť a účinnosť práv a povinností dohodnutých v čl. 10., 11., 14. a 15. Rovnako tak nemá vplyv na ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút. Povinnosť mlčanlivosti trvá po skončení poskytovania Služby po dobu ďalších 5 rokov.

 1. Záverečné ustanovenia

15.1. Upozorňujeme že môžeme do týchto Podmienok alebo vzájomnej dohody o poskytovaní Služby siahnuť a zmeniť najmä ustanovenia o platobných podmienkach, komunikáciu a ďalších právach a povinnostiach strán. Akúkoľvek zmenu Vám včas oznámime na našich webových stránkach. Ak zmenu odmietnete, odmietnutie zakladá výpoveď dohody o poskytovaní Služby s výpovednou dobou 1 mesiac od odmietnutia. Po túto dobu Vás ešte budeme poskytovať Služby podľa poslednej verzie Podmienok a uplynutím výpovednej doby naša spolupráca skončí.

15.2. Všetky právne vzťahy, ktoré na základe týchto Podmienok vzniknú, sa riadia českým právom. Akékoľvek spory z nich vyplývajúce budeme riešiť pred českými súdmi určenými podľa nášho sídla.

15.3. To, na čom sme sa spoločne dohodli v rámci procesu objednávania Služby, nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné jednania medzi nami, a to preto, aby sme mali istotu, čo je medzi nami dohodnuté.

15.4. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neúčinným, zostávajú ostatné ustanovenia účinné. Vy aj my sa zaväzujeme nahradiť bezodkladne neúčinné ustanovenie takým ustanovením, ktoré sa najviac blíži k hospodárskemu účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písomným dodatkom.

15.5. Všetku komunikáciu a vzájomné dohody archivujeme v elektronickej podobe, popr. písomnej podobe a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie je slovenský jazyk.

15.6. Nie ste oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z dohody o poskytovaní Služby alebo týchto Podmienok, či už sčasti alebo ako celok, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Rovnako tak voči nám nesmiete započítavať žiadne nároky, ak s tým nebudeme súhlasiť. Zaväzujeme sa, že takýto súhlas bezdôvodne neodoprieme. My sme oprávnení postúpiť všetky práva a záväzky bez Vášho predchádzajúceho súhlasu v prípade, že ste v omeškaní so splnením akejkoľvek svoje povinnosti vyplývajúcej z dohody o poskytovaní Služby alebo týchto Podmienok.

15.7. Pracovať s Vami je pre nás česť, preto by sme radi o našej spolupráci informovali aj našich ostatných zákazníkov. Za týmto účelom, ak nám neoznámite inak, môžeme umiestniť Vašu obchodnú firmu, logo, ochrannú známku či akékoľvek iné obchodné označenie na naše webové stránky do sekcie referencií a užívať ich ako referenciu v našich ponukách. Ak by to pre Vás však z akéhokoľvek dôvodu začalo byť problém, stačí povedať a Vašu spoločnosť z našich referencií odstránime.

15.8. Tieto Podmienky sú účinné od dňa  1.10.2022.

PRÍLOHA A – DOPLNENIE TARIFOV

V cenníku tarifov dostupnom na https://www.shoptet.sk/cennik/ špecifikujeme ceny jednotlivých taríf a základné technické parametre. Podrobné technické parametre pre jednotlivé tarify uvádzame tu:

  Free Basic Business Profi Enterprise
Cena prenájmu (bez DPH) 0 Euro / mesiac 13 Euro / mesiac 51 Euro / mesiac 76 Euro / mesiac 148 Euro / mesiac
Počet produktov 10 100 1 000 5 000 50 000
Počet variant 100 4 000 10 000 20 000 60 000
Počet kategorií 100 2 000 3 000 3 000 4 000
Diskový priestor 100 MB 100 MB 1 000 MB 1 500 MB 4 000 MB
Veľkosť e-mailových schránok 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB
Počet e-mailových schránok 1 3 5 10 15
Počet newsletterov 200 / mesiac 5 000 / mesiac 10 000 / mesiac 15 000 / mesiac 25 000 / mesiac
Počet používateľov 1 3 5 neobmedzene neobmedzene
Technická podpora áno áno áno áno áno
Prenos dát 40 GB / mesiac 40 GB / mesiac 40 GB / mesiac 80 GB / mesiac 160 GB / mesiac
Zobrazenie stránok 10 000 / deň 10 000 / deň 20 000 / deň 20 000 / deň 40 000 / deň

 

VOP platné do 13. 5. 2021 nájdete tu.